I. rész

 A szociális rendelet  nyilvánosságának kérdése
                                                                     
avagy
                                             
      amirõl nem tudsz, azt nem is fogod kérni -
Természetesen a teljesség igényével szerettem volna, ha ez a rendelet  azonnal nyilvánosságot kap, hiszen a szociális törvény és a helyi szociális rendelet együtt határozza meg az ellátások pontos, ránk vonatkozó szabályait.
Elõszõr a képviselõtestületnél próbálkoztam, gondoltam õk biztosan megkapták , hiszen a munkájukhoz elengedhetetlenül szükséges.
Tévedtem.
Megkeresésemre elmondták, hogy ugyan belenézhettek,  de már semmilyen formában nem hozhatták ki az önkormányzat épületébõl. Ez több mint elgondolkodtató.
A tisztánlátás kedvéért elsõ lépésként  azért tisztázzuk a szociális rendelet funkcióját, betöltött szerepét a szociális ellátások és szolgáltatások rendszerében, így világos lesz mindenki számára , hogy miért is olyan fontos ez.
A helyi önkormányzat szociális rendelete tulajdonképpen a mi lehetõségeinkrõl szóló írás. Milyen segélyre, ellátásra vagyunk jogosultak, és azokat milyen feltételek mellett kaphatjuk meg. A szociális törvény megadja a kereteket erre vonatkozóan, de helyi szinten lehetõséget ad e kereteken belüli mozgásra (méltányosság, adható ellátás stb).

Ha a rendeletet nem ismerjük (mert esetünkben pl. nem tudunk hozzáférni) , akkor sajnos ezeket a lehetõségeinket sem ismerhetjük. Elesünk ellátásoktól, segélyektõl, amikre amúgy jogosultak lennénk. Pedig a rendeletek teljesen nyilvános adatok,  nem féltve kellene õrizni, hanem ki kell hirdetni, terjeszteni, sõt az arra rászorulóknak felhívni a figyelmét, milyen feltételek mellett juthatnak hozzá ezekhez az ellátásokhoz. Gondolok itt azokra az idõs emberekre, akik nem naprakészek a jogi dolgokban, vagy különbözõ okokból nem is tudnak intézkedni ezekben az ügyekben.

Egy kicsit a törvényi háttérrõl!

A szóban forgó adatok nyilvánosságáról az Adatvédelmi törvény rendelkezik.

2. § (4). közérdekû adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévõ, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem esık, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyûjteményes jellegétõl

20. § (1) A közérdekû adat megismerése iránt bárki - szóban, írásban vagy elektronikus úton - igényt nyújthat be.
(2) A közérdekû adat megismerésére irányuló igénynek az adatot kezelõ szerv az igény tudomására jutását követõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül tesz eleget.
(3) Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl, annak tárolási módjától függetlenül az
igénylõ másolatot kaphat.Az adatot kezelı szerv kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedõen - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylõ kérésére elõre közölni kell.

Az interneten ez ügyben keresgélve rábukkantam az adatvédelmi biztos a testületi ülések és a rendeletek nyilvánosságával kapcsolatos, nagyon tanulságos állásfoglalására .itt olvasható

Miután tájékozódtam a témához kapcsolódó törvényi háttérrõl, igazam biztos tudatában levelet írtam  Zalán József jegyzõ úrnak, melyben e-mail címemre kikértem az önkormányzati képviselõtestület által elfogadott , érvényben lévõ szociális rendeletet. itt olvasható
A választ kíváncsian várom, és természetesen nyilvánosságra hozom.

Ugye mindennyian voltunk már olyan helyzetben, hogy valahol hallottunk ránk vonatkozó lehetõségekrõl, tele voltunk kérdésekkel, aztán bementünk az önkormányzathoz, és rájöttünk: nem vagyunk egyedül. Hamar megkaptuk a választ, hogy " nem jár ", mi pedig elhittük, hisz mi mást tehettünk, az ott dolgozó elõadó biztosan jobban tudja.
Ez nem mindig van így,  sajnos ez személyes tapasztalat.
Polgármester úr az alakuló testületi ülésen azt mondta:   " a törvény nem ismerete nem mentesít annak következménye alól"
Milyen igaz! Vonjuk  hát le a tanulságot ebbõl az örök érvényû kijelentésbõl! Tegyünk hát meg az elsõ lépést, ismerjük meg a ránk vonatkozó törvényeket, rendeleteket,  érdeklõdjünk, több helyen, több embertõl, ne hagyjuk magunkat félrevezetni és ne szégyeljünk segítséget kérni !

2010. november 2.
 
folytatás következik


II. rész


A tények makacs dolgok,

avagy

 -a szó elszáll, az írás megmarad -


Jegyző úr a visszaérkezett tértivevényes igazolás alapján november 3-án vette át levelemet, amelyben kértem a szociális rendelet nyilvánosságra hozását.

Az Adatvédelmi törvény


20. §-a kimondja:

1. A közérdekû adat megismerésére irányuló kérelemnek az adatot kezelõ szerv a kérelem tudomására jutását követõ legrövidebb idõ alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthetõ formában tesz eleget. Az adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentumrészrõl annak tárolási módjától függetlenül - költségtérítés ellenében - a kérelmezõ másolatot kérhet.

 2. A kérelem megtagadásáról - annak indokaival együtt - 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezõt.

21 §
  1. Ha a közérdekû adatra vonatkozó kérését nem teljesítik, a kérelmezõ a bírósághoz fordulhat.
  2. A megtagadás jogszerûségét és megalapozottságát az adatot kezelõ szerv köteles bizonyítani.
  3. A pert a megtagadás közlésétõl számított 30 napon belül az ellen a szerv ellen kell megindítani, amely a kért felvilágosítást megtagadta.
  4. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége.
  5. Az egész országra kiterjedõ hatáskörû szerv ellen indult per a megyei (fõvárosi) bíróság hatáskörébe tartozik. A helyi bíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a megyei bíróság székhelyén lévõ helyi bíróság, Budapesten a Pesti Központi Kerületi Bíróság jár el. A bíróság illetékességét az adatközlést nem teljesítõ szerv székhelye (mûködési helye) alapítja meg.
  6. A bíróság soron kívül jár el.
  7. Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, határozatában az adatkezelõ szervet a kért közérdekû adat közlésére kötelezi.

Jegyző Úr ezt figyelembe véve november 11-én  levélben értesített , hogy kérésemre a kért rendeletet feltöltötte a falu hivatalos weboldalára.
Intézkedését ezúton köszönöm, remélem együttműködésére a továbbiakban is számíthatok a nyilvános adatok közlésére vonatkozóan.

Ebből a történetből több tanulságot is levonhatunk.  Ha nem tudjuk pontosan, hogy a törvények milyen lehetőségeket biztosítanak számunkra, előszőr is nézzünk utána, és tájékozódjunk. Miután bizonyossá válik, hogy kérésünknek jogilag valós alapja van, ragadjunk tollat, és nyújtsuk be írásos kérelmünket az illetékes hivatal felé. A törvények tények, mindenkire vonatkoznak, az írásba foglalt kérelem pedig iktatókönyvbe kerül, és arra megfelelő határidőn belül választ kell adni. Természetesen a törvényi háttér alapján.
Ahogy ez példánkban is történt, a jogos kérelmet a lehetséges jogi következmények ismeretében nem fogják elutasítani.

A nyilvánosságra hozott szociális rendelet teljes terjedelmében megtalálható itt,
 valamint a szociális törvényeknél pontonként szétbontva, a kapcsolódó szociális ellátásoknál és szolgáltatásoknál.

vissza a törvényekhez