Társadalombiztosítási, szociális és munkaügyi szempontokból lényeges számok

2010. 12. 30.


A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetésébõl
12.§
(3) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.). 79/E. §-a alapján az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozatának garantált illetménye 2011. január 1-jétõl 437 300 forint.

58.§
(1) A Tbj. 24. §-ának (2) bekezdése szerinti járulékfizetési felsõ határ egy naptári napra jutó összege 2011. évben 21 000 forint.
(2) A 2011 januárjában esedékes nyugdíjemelés meghatározásánál a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 62. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti 4,9%-os országos nettó átlagkereset-növekedést, 3,5%-os fogyasztói árnövekedést kell figyelembe venni.

59. §
(1) A köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.
(2) A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésében foglalt illetményalap 2011. évben 38 650 forint.
(3) A költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria kerete 2011. évben nem haladhatja meg a bruttó 200 000 forintot.

60. §
(1) A Kjt.
a) 66. §-ának (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok elsõ fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvõ számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az elsõ fizetési fokozat garantált illetményére épülõ – legkisebb szorzószámokat a 2011. évre a 12. melléklet tartalmazza;
Közalkalmazotti bértábla 2011
b) 66/A. §-ának (2) bekezdése szerinti vezetõi illetményalap a 2011. évben 120 000 forint;
c) 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2011. évben 20 000 forint.
(2) A Kjt. 77. §-ának (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 85. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kereset-kiegészítés 2011. évben a keresetbe tartozó juttatások elõzõ évi bázis elõirányzatának 2%-a. Fel nem használt elõirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.
Ez a rendelkezés nem vonatkozik Közokt. tv. 118. §-ának (11)–(14) bekezdésében szabályozott esetekre, továbbá az állami felsõoktatási intézményekre, valamint a központi költségvetési szervként mûködõ kutatóközpontokra, kutatóintézetekre, a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó kutatást kiegészítõ akadémiai központi költségvetési szervekre.

62. §
(1) A Gyv. tv. 66/F. §-ának (2) bekezdése szerinti nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege – gyermekenként, fiatal felnõttenként – a 2011. évben 15 000 forint/hó.
(2) A Gyv. tv. 66/L. §-ának (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelõszülõi díj legalacsonyabb összege a 2011. évben 135 000 forint/hó.
(3) A Gyv. tv. 20/A. §-ának (2) bekezdése szerinti pénzbeli támogatás esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 5800 forint.
(4) A Gyv. tv. 20/B. §-ának (5) bekezdése szerinti pótlék esetenkénti összege 2011. évben gyermekenként 8400 forint.
(5) A Szoctv. 38. §-ának (3) bekezdésében meghatározott, a lakásfenntartás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2011. évben 450 forint.
(6) A fiatalok életkezdési támogatásáról szóló 2005. évi CLXXIV. törvény 4. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti elsõ utalási összeg 42 500 forint, b) pontja szerinti második és harmadik utalási összeg 44 600–44 600 forint, ha a gyermek 2011. évben született.
(7) A Szoctv. 43/A. §-ának (4) bekezdésében meghatározott szakértõi díj összege 2011. évben esetenként 20 000 forint.
(8) A Szoctv. 44. § (1) bekezdése szerinti ápolási díj havi alapösszege 2011. évben 29 500 forint.
(9) A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 41/A. § (5) bekezdésében meghatározott rehabilitációs hozzájárulás mértéke 2011. évben 964 500 Ft/fõ/év.

63. §
A Közokt. tv. 118. §-ának (13) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2011. évben 5250 forint/fõ/hónap.

65. §
(1) A Szoctv. 50/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyéni gyógyszerkeret havi összege 2011. évben 12 000 forint.
(2) A Szoctv. 50/A. §-ának (9) bekezdése szerinti eseti keret éves összege 2011. évben 6000 forint.

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendeletbõl
11. §
A 2007. december 31-ét követõ, de 2011. január 1-jét megelõzõ idõponttól megállapításra kerülõ öregségi teljes nyugdíj legkisebb összege havi 28 500 forint.

62. §
(7) A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj 2011. január 1-jétõl havi 72 820 forint összeghatárig folyósítható együtt.

A 337/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletébõl
a kötelezo legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról
2. §
(1) A teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelezõ legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 78 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 17 950 forint, napibér alkalmazása esetén 3 590 forint, órabér alkalmazása esetén 449 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérõen a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetõleg középfokú szakképzettséget igénylõ munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidõ teljesítése esetén 2011. január 1-jétõl havibér alkalmazása esetén 94 000 forint, hetibér alkalmazása esetén 21 650 forint, napibér alkalmazása esetén 4 330 forint, órabér alkalmazása esetén 541 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidõ teljesítése esetén a teljes munkaidõben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytõl függõ mozgóbér együttes)
a) (1) bekezdés szerinti kötelezõ legkisebb összege 2011. január 1-jétõl 78 000 forint,
b) (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2011. január 1-jétõl 94 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidõ napi 8 óránál
a) rövidebb [Mt. 117/B. § (2) bekezdés], arányosan növelt mértékben,
b) hosszabb [Mt. 117/B. § (3) bekezdés], arányosan csökkentett mértékben kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidõ esetén
a) az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidõ eltérõ mértékével arányosan csökkentve,
b) az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplõ összeggel, illetve annak (4) bekezdés szerint arányosan változó összegével kell figyelembe venni.