Közérdekû adatok

A jáki Polgármesteri Hivatal megbízási szerződéseinek közérdekből nyilvános adatai 2010-2013

Ják 2014.évi költségvetése mellékletekkel

Küész társulási megállapodása


Kormányhivatal törvényességi felhívása I.rész

Kormányhivatal törvényességi felhívása II.rész

Az önkormányzat lejárt számlatartozásai 2010. augusztus 30-i állapot szerint.


Ják község Egészségház felújítási és akadálymentesítési munkálatainak szerzõdései:


Az Országgyûlés az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében biztosított jogállamiság, valamint a 61. § (1) bekezdésében biztosított közérdekû adatok megismerhetõségéhez és terjesztéséhez való alapvetõ jog érvényesülése érdekében a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a továbbiakban: Avtv.) 19. §-ában foglaltakkal összhangban a következõ törvényt alkotja:


2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

A törvény célja

1. § E törvény célja annak biztosítása, hogy a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekû adatok e törvényben meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzétegyék.

Értelmezõ rendelkezések

2. § (1) E törvény alkalmazásában

a) adatfelelõs: az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezõen közzéteendõ közérdekû adatot elõállította, illetve amelynek a mûködése során ez az adat keletkezett;

b) adatközlõ: az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelõs nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelõs által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

c) közzététel: az e törvényben meghatározott adatoknak internetes honlapon, digitális formában, bárki számára, személyazonosítás nélkül, korlátozástól mentesen, kinyomtatható és részleteiben is kimásolható módon, a betekintés, a letöltés, a nyomtatás, a kimásolás és a hálózati adatátvitel szempontjából is díjmentesen történõ hozzáférhetõvé tétele.

"21. § (3) E törvény rendelkezéseit a megyei önkormányzatok és az 50.000-nél nagyobb lakónépességû városok vonatkozásában 2007. január 1-tõl, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésõbb 2008. július 1-tõl kell alkalmazni."