Beszámoló a Képviselõ-testület 2012. augusztusi ülésérõl


Szemes István polgármester köszöntötte a képviselõket és a lakosság megjelent tagjait. Megállapította, hogy a testület határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket a két ülés között eltelt idõszak eseményeirõl, az elvégzett munkáról. Tájékoztatójában kiemelte a faluban zajló iskolabõvítés és felújítás munkálatainak koordinálását, a munkálatok idõre történõ befejezésének fontosságát. Az ünnepélyes átadást augusztus 31. 17 órára tervezik, míg a Falunap szeptember 1-én kerül megrendezésre.A testületnek elfogadásra javasolta az elõre kiküldött napirendi pontokat. Rácz Károly ügyrendi javaslatában 2. és 3. napirendi pontok felcserélését javasolta, amit a testület támogatott, így a beszámolót és a napirendi pontokat ezen változtatással egyhangúan elfogadták.

I. Napirendi pont:
A 2012. évi költségvetés gazdálkodásának teljesítése (I. félévre)

Polgármester tájékoztatta a képviselõket, hogy a Pénzügyi-Gazdasági Bizottság megtárgyalta a költségvetés I. félévének teljesítését, a kiadások, bevételek idõarányos alakulását. Összegszerûen felsorolta a  kintlevõségeket és a kiegyenlítetlen kötelezettségeket, a hitelek alakulását, és a beruházások fõbb pénzügyi adatait.
Ezután a költségvetés személyi kiadásainak alakulását nézték át a képviselõk kérésére intézményekre lebontva: (költségtérítések, megbízási szerzõdések, bérkompenzációk áttekintése)
Dobos Józsefné elmondta, hogy a Pénzügyi -Gazdasági Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta mind a költségvetés módosítását, mint az elsõ félévi teljesítést is.

Jánny Csaba és Rácz Károly hozzászólása:Jánny Csaba a jáki vállalkozók támogatásának érdekében szólalt fel:Rácz Károly a fokozott takarékosságra hívta fel a figyelmet, beszélt az Önhikirõl, és a faluban fel-felbukkanó pletykákról is....valamint Polgármester felé intézett kérdést a sportkörök támogatásáról:A képviselõ-testület a 2012. évi költségvetés I. félévének teljesítésérõl szóló beszámolót 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással elfogadta.


II. napirendi pont:
Önhiki pályázat soron kívüli beadása


Szemes István polgármester beszédében kiemelte az Önhiki fontos szerepét az önkormányzat gazdálkodásának rendszerében, magyarázatot adott a kifizetetlen számlákra, megoldásokat az adósságok kezelésére.
Tájékoztatta a képviselõket a 2013 januárban bekövetkezõ változásokról a már elfogadott törvények alapján:Rácz Károly kérdéseket vetett fel a jövõre vonatkozóan az állami normatívák alakulásáról, az étkeztetés gazdaságosságáról, valamint az iskolánál bekövetkezett változások tulajdonosi, anyagi és személyi következményeirõl.valamint az energia racionalizálás fontosságára is felhívta a figyelmet.

A testület tagjai az iskolák általános finanszírozásáról, a jáki iskola osztályainak létszámairól, valamint gyerek és pedagógus létszámának jövõbeni alakulásáról is beszéltek:
Rácz Károly határozati javaslata a következõ félévre vonatkozóan a személyi kiadások racionalizálásával:Rácz Károly kifogásolta, hogy az elmúlt félévben a Pénzügyi -Gazdasági Bizottság nem ült össze, és nem nézték át minden hónapban folyamatosan a számlákat. Valamint javasolta a szociális segélyek további csökkentését is.Az Önhiki pályázat soron kívüli beadását és a 2012. évi költségvetés módosítását a testület egyhangúan elfogadta.

III. Napirendi pont:
Ják Fejlõdéséért Alapítvány
IV. Egyebek
Polgármester személyt érintõ ügy miatt zárt ülést rendelt el.