Ják Önkormányzat Képviselõ-testületének X. ülése

- nem hivatalos részletes jegyzõkönyv -


Szemes István köszöntötte a testületi ülésen megjelent képviselõket. Megállapította, hogy a testület határozatképes, a képviselõk közül Kiss Ferenc igazoltan hiányzik. Ezután tájékoztatta a képviselõket a két testületi ülés között történt eseményekrõl.
Önhiki pályázaton 32,5 millió forintot nyert a település, szép eredményt értek el, Vasvár után a legtöbb pénzt kapta a falu. Három kategóriában lehetett önhiki pályázatot beadni, 60 napon túli kintlevõségek rendezésére, mentõszolgálat felé fennálló tartozásra, illetve oktatási intézmények finanszírozása, és a megállapított normatíva különbségének rendezésére. Egy kategóriában kaptak támogatást, a 2011 február 28-án fennálló tartozások rendezésére, egyéb támogatást is lehet ehhez szerezni.
Az óvoda és iskola beruházásal kapcsolatosan elmondta, hogy a megnyert pályázaton kívül önerõ bizonyos százalékára is lehetett pályázni. Az iskolánál a kapott pályázati pénz 10 %-ának 40 %-át, az óvodánál 45%-át lehetett így elõteremteni. Ez a két intézménynél összesen 12,5 millió forint, amit meg is nyertek.
Az Óvoda felújítása folyik, szeptember 1-én mehetnek a gyerekek, az újonnan épült rész a szerzõdéseknek megfelelõen október 31-én kerül átadásra.
KEOP pályázatot adtak be az iskola technikai eszközparkjának fejlesztésére is, ami lebonyolódott, a nyertes cég  teljesítette a szerzõdésekben elõírt feladatát, a pályázat elszámolása folyamatban van.
Játszótér építése is befejezõdött, a pályázat az elszámolás szakaszába lépett. Avatását augusztus 26-án 15.00 órára tervezik, az eseményre meghívták Dr. Hende Csaba Honvédelmi Minisztert, aki elfogadta a meghívást. Sajnos az építkezés folyamán már történtek lopások is.
Iskola közbeszerzési eljárása folyik, 3 ajánlat érkezett, a mai ülésen döntenek a eljárás eredményérõl.
Rácz Károly: A 32,5 millió forint valóban nagyon szép összeg, azonban azt tudni kell, hogy megyei szinten kb. 181 millió forintról döntöttek, és ennek elosztása nem szakmai alapon, hanem a tényszámok alapján történt. A tényszámok pedig a 60 napon túli tartozásokat jelentik. Az jó hír, hogy sikerül ezeket a a tartozásokat kiegyenlíteni, másik oldalról viszont elgondolkodtató, hogy egyedül nekünk volt 60 napon túli gáz és villanytartozásunk. Az önhikin megnyert pályázat a kormány valamint  a gáz és áramszolgáltatók között született megállapodásának következménye, miszerint az önkormányzatok tartozásait az önhiki pályázat keretei belül kiegyenlíti. Azt gondolja, hogy, újra kell gondolni a tartozások folyamatos kiegyenlítését, mert ilyen lehetõség többet nem lesz. Többször kérte már, hogy nézzék meg a féléves eredményeket, az önkormányzat gazdasági helyzetét, és hozzanak átgondolt intézkedéseket, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe.
Szemes István: még van pályázható kategória, az intézményi finanszírozásra is. Az õszi törvénykezés döntõ momentum lesz, amikor eldõl az intézményi finanszírozás kérdése, ami a település legnagyobb problémája.
Rácz Károly:  A pályázat elbírálása során elõszõr azt fogják nézni, hogy hány százalékos az iskola kihasználtsága.
Szemes István: Nem teljesítményfinanszírozás van, ahol kevés gyerek van, ott kevés hiányzik, ahol sok gyerek van, ott sok hiányzik.
Rácz Károly: Ez nem teljesen egyenesen arányos, annyi biztos, hogy jövõ õsztõl várhatóan a pedagógusok bérét az állam fogja finanszírozni, de az is várható, hogy a normatívából is vesznek el.
Szemes István: A normatíva most nem elég a tanári fizetésekre, ha nem kell bért fizetnünk, nem is kell annyi normatíva.
Rácz Károly:  Az bérekre rakott általános költséget nem fogja az állam kifizetni.
Szemes István: A béreken nincs általános költség
Németh Erika: A parkolási tilalmat kihírdették, de a kamionok ugyanúgy parkolnak a rendelet által tiltott helyen.
A tájékoztatást a képviselõtestület egyhangúlag elfogadta.

I. Napirendi pont:

2010-2014 évi gazdasági program


Dobos Józsefné tájékoztatta a képviselõket a Gazdasági Bizottság munkájáról
Fõként techikai jellegû kérdésekrõl volt szó, áttekintették a programot a 2010-14 évre. Elõkerült a szó a turizmus fejlesztésérõl, a helyi vállalkozók motíválásáról. Hamarosan tárgyalni fogják a településfejlesztési programtervet lakossági egyezetetés után. Az iskola átvilágításának jegyzõkönyve elkészült.
Felmerült  még egy új honlap készítése, ami nem a kistérségi séma alapján mûködik, valamint helyi újság kiadása is. Fontos lenne az idegenforgalom fellendítése, mert Jákon a turizmust támogató infrastruktura nem megfelelõ, pl. a turisták étkezése nem megoldott, a helyi vállalkozó nem tudja gazdaságosan mûködtetni az éttermet. Megjegyzést fûzött a település vízelvezetõ rendszerének állapotához, miszerint nagy mennyiségû csapadék esetén az árkok nem tudják elvezetni a vizet. Ennek megoldására felhívást javasolt a lakosság felé, hogy mindenki tisztítsa ki maga elõtt az árkot.
Jánny Csaba: A lakosság egy része nem fog tudni megbírkózni az árok problémájával, mert olyan szinten vannak eltömõdve, hogy ez embertelen munka lenne.
Szemes István: A lehullott csapadékot tekintve a vízelvezetõ rendszer jól megbírkózott a terheléssel. A kormányhivatal észrevételt tett, hogy még a testület nem fogadta el 2010-2104 gazdasági programot. Erre ígéretett tettek.
Jánny Csaba: Úgy érzi, hogy a falut érintõ fontos kérdésekben a polgármester nem veszi igénybe a képviselõ - testületet, figyelmen kívül hagyja a képviselõk véleményét.
Szemes István: Amely esetben erre szükség van, akkor figyelembe veszi.(pl a költségvetési rendelet tárgyalásánál).
Jánny Csaba: Ha már egyszer van egy képviselõ-testület, akkor használjuk is, mint képviselõt zavarja, hogy nem tudnak dolgokról, pl a bucsui bál támogatásáról sem.
Szemes István: Ezt egy tavaszi testületi ülésen elmondta, hogy támogatják ezeket a rendezvényeket.
Jánny Csaba: Nem tudtak pl a turistaház  kialakításáról, megbeszélhették volna a játszótér pályázatát, építési munkálatait.
Szemes István: Elmondta, hogy ezekrõl mind tájékoztatást adott a képviselõknek testületi ülésen.
Rácz Károly: A játszótérrõl bizottsági ülésen volt szó. Szemes István ezzel nem értett egyet.
Jánny Csaba: Megkérdeztem, hogy ki döntötte el, hogy ki nyeri a játszótér kivitelezését, erre azt a választ kaptam, hogy "Én, mert jogom van hozzá."
Szemes István: Igen, én döntöttem el, mert az volt a döntés, hogy 3 ajánlatot kérünk be, és a legkedvezõbbet fogadjuk el.
Jánny Csaba: Úgy gondolja, ezt megbeszélhették volna. Véleménye szerint, ha egyszer van egy képviselõtestület, akkor az dolgozzon megfelelõen, vagy ne csináljon semmit. Azért hogy bólogassanak, azért feleslegesen vannak jelen.
Dobos Józsefné: Ez nem a hivatal munkájának irányításával kapcsolatos, hanem a faluban megvalósuló programokkal.
Rácz Károly. Egy biztos, hogy a határozathozatal nem úgy mûködik, mint egy testületben kellene. (Pl a Pavilon építésével kapcsolatos döntéseknél) Jegyzõkönyvek készítése, megtekinthetõsége, részletessége is hagy kívánnivalót maga után.
Emúlt évben 21,4 milliót költöttünk szociális kiadásokra, ebbõl állami bevétel 15 millió, 6 milliót költenek erre a célra saját forrásból. Kérdést intézett polgármester felé, hogy ez az arány ezen belül fajtánként melyiknél  hány százalék.
Szemes István:  Átmeneti segély teljesen az önkormányzat forrása, rendszeres szociális segélynél saját forrás 15 %, idõskorúak járadéka esetén szintén 15 %, lakásfenntartás, és gyermekvédelmi támogatás 100 % állami forrás, ápolási díj egy része teljesen saját forrás, más része állami. Ennek megoszlása: 1,5 millió állami, 4,5 millió saját forrás. Az elmúlt idõszak tényei alapján érzékelhetõ a tendencia, miszerint a szociális kiadások intenzíven nõnek, romlik a település szociális helyzete.
Rácz Károly: Sokszor szóba került az üléseken a sporttevékenység. Ez most szakfeladat, vagy egyesületi támogatás?
Szemes István: A sport az szakfeladat, nem közvetlen támogatás, nem az egyesületet támogatja az önkormányzat, hanem a sportot.
Rácz Károly: A honlap karbantartása hagy kívánnivalót maga után. A megyében minden falunak van monográfiája, Jáknak nincs.
Szemes István: Kifejezett monográfia valóban nincs, de sok más kiadvány szól a falu történetérõl, történelmérõl. Egy ilyen kiadvány írói és kiadási költségei  nagyon magasak.
Rácz Károly: Pályázati lehetõségeket kell keresni a forrás elõteremtésére.
Ez a gazdasági anyag politikai anyagnak jó, mert jó volt 4 évvel ezelõtt is, 4 év múlva is is le lehet porolni,  de aktualizálni.kell. Ahhoz, hogy a testület mûködjön, a gazdasági programot a jelen gazdasági helyzethez kell igazítani konkrét számok alapján.
Szemes István: Sajnos a kormány sem tudja, hogy mi lesz 4 év múlva. Jelen helyzetben azt kell csinálni, amire éppen pályázatot írnak ki.
A 2010-2014 gazdasági programot a képviselõtestület egyhangúan elfogadta.

II. Napirendi pont:

Tájékoztatás a félévi gazdálkodásról

A Pénzügyi Bizottság az elmúlt félév pénzügyi bizonylatait vizsgálta. Megállapította, hogy a teljesített számlák többsége, 90 %-a közmûszámla.
Szemes István: A február 27-án fennálló közmûtartozások nagy részét már kifizették, a további önhiki pályázatok feltétele, hogy elszámoljanak az elõzõ pályázattal.
Rácz Károly: Mennyi a kintlevõség?
Szemes István:   Javuló tendencia mutatkozik, de az iparûzési adó rohamosan csökken. Iparûzési adó tartozás összesen 4. 280 ezer, ebbõl az idei év 1 millió forint.
Gépjármû adó kintlevõség 5.759 ezer, ebbõl 1.501 ezer az idei évi tartozás. Javuló tendenciát mutat, tudni kell, hogy a  az okmányiroda hibája miatt voltak 10-15 éves ügyek, téves adatok a nyilvántartási rendszerben. Ezek mostanra tisztázódtak. Pótlék tartozás 6 millió forint, de itt is látható 1 milliós javulás.
Csatorna-díj tartozás összesen 13.744 ezer forint, ebbõl tárgyévi 4.9 millió elõzõ évig felhamozódott tartozás 8.7 millió forint. Eredményes a hátralék behajtása, de ugyanannyival csökken a tárgyévi befizetés.
Németh Erika: A mentõszolgálatnak kifizettük a tartozást?
Szemes István: Nem, mert az a következõ önhiki pályázat keretén belül pályáznak az összegre.
Rácz Károly: Hogy állunk az ÁFÉSZ-szel?
Szemes István: Normálisan.
Az elõzõ félévi  gazdálkodásról szóló tájékoztatást a testület egyhangúan elfogadta.

IV. Napirendi pont:

Egyebek


Szemes István: A játszótér átadását augusztus 26-án 15.00 órakor tervezik, amelyre meghívták Dr. Hende Csaba Honvédelmi Minisztert. Ennek tiszteletére az iskolások és óvodások mûsorral készülnek. Felmerült a lehetõség, hogy ebbõl az alkalomból nevet kellene adni a játszótérnek.
A képviselõk úgy döntöttek, hogy szavazásra bocsájtják a névadást, ötleteket várnak a 14. éven aluli gyerekektõl. A beérkezett ötletek közül a testület választja ki a legmegfelelõbbet, az elsõ helyezett ajándékot kap. A felhívást közzéteszik a Falutévén.
Németh Erika: Mi lesz a nyitvatartás?
Szemes István: 10.00-20.00 óráig
Jánny Csaba: Lehetne évszakokhoz is kötni, nyáron tovább lenne nyitva, télen pedig hamarabb lenne a zárás.
Szemes István: Igen, lehet.
Németh Erika: Szögesdrót lesz a drótkerítés felett?
Szemes István: 1, 5 m magas a kerítés.
Kissné Nárai Mária: Aki akar, úgyis bemegy.
Szemes István: Felhívást kell intézni a település lakosságához, hogy mindenki becsülje meg a játszóteret. Meglátása szerint azonban a helyzet nem tragikus.
Rácz Károly: Figyelni kell a pályázatokat térfigyelõ kamerákra, mert ezek felszerelése visszatartó erejû lehet.
Jánny Csaba: A névadással kapcsolatosan felajánlok 10.000 forintot a nyertesnek.
Jánny Csaba. Örömmel látta, hogy megjelent az új szippantó autó. Lehetne-e egy kimutatást készíteni 5 évre visszamenõleg, hogy a falu mennyi vizet használt fel, ebbõl mennyi szennyvíz lett. Bizonyítsák be számokkal, hogy megéri-e a falunak a szippantó autó fenntartása. (Költségek összehasonlítása 1 köbméterre lebontva, megtérülési idõ stb.)
Szemes István: Természetesen,  amúgy is sok statisztika készül errõl.

III. Napirendi pont:

A Jáki Nagy Márton Általános Iskola felújítási és bõvítési közbeszerzési eljárásának elbírálása


Szemes István szavazást kért a zárt ülés elrendelésére.
Jánny Csaba:  Miért kell  zárt ülést elrendelni a nyertes kihirdetésére, amikor már a döntés megszületett?
Szemes István: Még nem született meg, most fognak dönteni. 
A képviselõ-testület 5 igen 1 ellenszavazattal zárt ülést rendelt el.