Ják Önkormányzat Képviselõ-testületének IX. ülése

- nem hivatalos részletes jegyzõkönyv -

I. rész

Polgármester köszöntötte a képviselõ-testület megjelent tagjait, a háziorvost, Dr. Szõke-Tóth Editet, valamint a Pálos Károly gyermekvédelmi intézmény munkatársait. Megállapította, hogy a testület határozatképes, és javasolta, hogy fogadják el a meghívóban rögzített napirendi pontokat. Tájékoztatta a képviselõket, hogy az Egyebek napirendi pontban tárgyalnak a település köztisztasági rendelérõl, mentõállomás hozzájárulásáról. A két ülés között két pályázatot adtak be, az iskolára és az óvodára. Az óvoda beruházási költsége önrészének 40 %-ra tudtak pályázni, ez 2.656.000 forint, az iskola esetében 45 %, ez 9.845.000 forint. Ez az önerõ biztosítását jelentõ belügyminiszteri kezelés alatt mûködõ alap, elnyert pályázatok önerõ kiegészítésre szolgál.  Megkezdték az óvoda bõvítését. Folynak a játszótér elõkészítõi munkái,  3 árajánlatot kértek az építésre, és a játszóeszközök beszerzésére is.
A képviselõtestület 7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül megszavazta a napirendi pontokat.

I. Napirendi pont:

Háziorvosi tájékoztató
 előadó: Dr. Szõke-Tóth Edit

Éves szinten kb. 1900-2000 beteg van a praxisban, ami aránylag nagy méretû praxisnak számít, természetesen ez változó. A praxis majdnem 20 %-a gyermek, annak ellenére, hogy több gyereket  a városba visznek gyermekorvoshoz. Sok az idõs páciens, létszámuk 600-700 fõ között van folyamatosan. Tavalyi évben 13.856 orvos - beteg találkozó volt, ami rendkívül soknak számít. Ez havi átlagban 1155. Emellett vannak sürgõs hívások, ez tavaly 135 volt, rendszeresen járnak  betegekhez, ez kb 500 látogatást jelent, nõvér által tett látogatások száma is kb. ennyi, fekvõbetegnél tett látogatások száma 120. Magas vérnyomással kezelt betegek száma 680, cukorbetegség miatt 200 beteget gondoznak. A tavalyi évben 24 embert vesztettek el, amit ekkora praxisban reálisnak tart. Nem tartotta reálisnak azonban a halált okozó betegségek arányát. Tájékoztatása szerint általában elsõsorban a szív és érrendszeri betegségek a vezetõ okok, a községben azonban a 24 ember 70%-a halt meg daganatos megbetegedésben. Ezt a számot arányaiban soknak tartja. A daganatos megbetegedések nagyon sokrétûek, ezért szûrésük szinte lehetetlen. Ezek a betegségek sokkal késõbb alakulnak ki, mint ahogy azt a körülmények okozzák. Eltelik sokszor 20-30 év is, így az okokat már nehéz megtalálni. Amióta felújították a rendelõt, azóta a munka-körülményeik hibátlanok, technikai feltételek is megfelelõek..
Ezután a képviselõk kérdéseket tettek fel Dr. Szõke-Tóth Editnek.
Németh Erika: Volt egy gyümölcsös régen, ahol sokszor permeteztek az állami gazdaságban, lehet, hogy van összefüggés?
Dr. Szõke- Tóth Edit: Igen, ez lehetséges.
Szemes István: Az az egy-két ember, aki permetezéssel foglalkozott, sajnos már nem él. A gyümölcsösök mind elhaltak, nagyon sokszor kellett permetezni, mert a kórokozók nagyon elszaporodtak.
Rácz Károly: A kastéllyal kapcsolatban van egy lezáratlan környezetvédelmi ügy, ahol az egyik fél azt állítja, hogy van fertõzés, a másik fél ezt tagadja. Elgondolkodtató ezek után a statisztikai számok után, vajon van-e összefüggés, hogy a kastély volt tulajdonosa is daganatos betegségben halt meg.
Dr. Szõke-Tóth Edit: A kialakult daganatos betegségek számát fajtáját figyelik, ha valamelyik típusú többször elõfordul, akkor annak célzott szûrésérõl dönthetnek.
Szemes István: 1987 óta törpevízmű van, 15 éve csatornázták a települést. Vizsgálták a víz minőségét is, és magas nitráttartalmat állapítottak meg.
Rácz Károly: Ják területén a talajvíz besorolás alapján nincs nitrátérzékeny terület.
Rácz Károly: Az ügyeleti rendszer rendesen működik?
 Dr. Szőke- Tóth Edit: Természetesen, délután 4-től reggel 8-ig áll rendelkezésre az orvosi ügyelet, addig az ellátás a háziorvos feladata.
Dr. Szőke-Tóth Edit háziorvos tájékoztatóját a testület egyhangúlag elfogadta.

II. napirendi pont:

Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ, és Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója

2010 szeptember óta ez az összevont intézmény biztosítja a családsegítés és gyermekjóléti szolgálat feladatait, a házi segítségnyújtást és a jelzőrendszeres segítségnyújtást. Jákon jelenleg 13 gyermek, azaz 10 család van ellátásban. Ebből 4 család 4 gyermekét alapellátás keretében, 5 család 8 gyermekét pedig védelembe vétel keretében gondozzák. Illetve van Jákon egy családba fogadott gyermek, ahol évente környezettanulmányt készítenek a gyámhivatal felé. A településen eléggé összetett problémák vannak. Alapellátás keretében szenvedélybetegség, hanyagolás, szabálysértés fordult elő. A településen van kettő olyan gyermek, akiknél 50 órát meghaladó igazolatlan hiányzás miatt került sor a védelembe vételre. Az egyiknél eseti gondnok kijelölésére is szükség volt.
Németh Erika: Ha olyan jelzést kapnak, hogy a vendéglátóegységben a fiatalkorút kiszolgálják szeszesitallal, akkor azt kinek kell jelenteni, a fogyasztóvédelemnek, vagy a gyermekvédelemnek?
Elsősorban a fogyasztóvédelemnek, a gyerekvédelemnek is célszerű, de büntetni nem tudnak, csak a családdal tudják felvenni a kapcsolatot.
Kissné Nárai Mária: Nem lehetne több óraszámban itt tartózkodni? Ez az idő nagyon kevés.
Régebben kéthetente volt itt egy alkalommal, most hetente tartózkodik itt egy alkalommal, ha súlyosabb probléma van, akkor hetente kétszer is kijönnek, egyenlőre ezt tudják biztosítani. Ellátási formától is függ a családlátogatás gyakorisága.
Kiss Ferenc: Mi a tapasztalata? Örömmel fogadják, vagy ellenszenvvel viseltetnek a gyerekvédelem jelenléte miatt?
Arra törekszem, hogy ne támadásnak vegyék, hanem segítségként fogadják el a szolgáltatást.
Szemes István megköszönte a tájékoztatót, amit a testület egyhangúlag elfogadott.
 
folytatás következik