Ják Önkormányzat Képviselõ-testületének VIII. ülése

- nem hivatalos részletes jegyzõkönyv -

Szemes István köszöntötte a képviselõket és a lakosság megjelent képviselõit, külön köszöntötte Dr. Horváth Ferenc könyvvizsgáló urat.
Megállapította, hogy a képviselõ-testületi ülés határozatképes. Javasolta, hogy a meghívóban kiküldött napirendi  pontokat tárgyalja meg a testület. Az egyebekben költségvetési rendelet módosításra, önhiki határozat megtárgyalására, 4 pályázati lehetõség megtárgyalására és döntésre, valamint a tûzoltó egyesület által  rendezett eszközök átvételérõl szóló határozathozatalra kerül sor a honvédség által adott információk illetve határozat-tervezet alapján. A két ülés között történt eseményekrõl polgármester az egyebekben kívánt tájékoztatást adni.
A napirendi pontokkal a képviselõ-testület egyhangúan egyetértett.

I. napirendi pont

Az önkormányzat 2010. évi költségvetésének végrehajtása (Zárszámadás)

Szemes István elmondta, hogy a módosított elõirányzat adatai nagyságrendileg megegyeznek a teljesítés adataival. Abban térnek el, hogy a módosított elõirányzatot az egyenlegbe kell tervezni., míg a teljesítés tényszámokra épülve nem egyenleg szintû adat. Az önkormányzat 2010. évi bevételeit 396.931.000 forintra tervezte, ez alacsonyabb, mint az elõirányzatban meghatározott összeg. Ennek függvényében teljesültek az önkormányzat kiadásai is, ez  385.588.000 forintban realizálódott. Iparûzési adó és gépjármûadó tekintetében is közel a tervezetthez alakultak a számok. A pénzügyi-gazdasági bizottság részletesen megtárgyalta, a könyvvizsgáló megvizsgálta a zárszámadási rendeletet, illetve az ehhez kapcsolódó dokumentumokat. Átadta a szót Dr. Horváth  Ferenc könyvvizsgáló úrnak, hogy ismertesse a testülettel a 2010. évi költségvetés teljesítésérõl készült könyvvizsgálói jelentést, és ezzel kapcsolatos tapasztalatait.

Dr. Horváth Ferenc tájékoztatójában elmondta, hogy azoknál az önkormányzatoknál, ahol 300 millió forinton felüli a költségvetés, az önkormányzat köteles az éves gazdasági tevékenységét jóváhagyatni, elfogadtatni, minõsíttetni. Ennek eredményétõl függ a pályázati igénylés benyújtása, azzal a határozattal együtt, amit a testület az ülésen elfogad. A könyvvizsgálat célja, hogy megvizsgálja, megfelelt-e a gazdálkodás a törvényes elõírásoknak, általános számviteli elveknek, és ezáltal elismerhetõ-e az a végzett munka, ami a gazdálkodást illeti. A adó megállapítás szempontjából az adóhatóság illetékes, az elfogadott zárszámadás nem biztos hogy megfelel az adóhatósági ellenõrzés kritériumainak. A jelentés táblázataiban szereplõ fõbb adatok megegyeznek  az önkormányzat által mellékelt adatokkal. Munkája során azt a módszert követte, hogy vizsgálat közben a tapasztalt eltéréseket egyeztette az önkormányzattal, és ez nem került be a könyvvizsgálati jelentésbe. Beszélt az önkormányzat vagyoni helyzetének változásáról és elszámolásáról. Megvizsgálta az ingatlanokkal kapcsolatos tevékenységeket, építkezés, felújítás, megállapította, hogy ezek a változások megegyeznek a kimutatásokkal, beszámolókkal, ami a község gazdálkodásáról készült. Az ezzel kapcsolatos adminisztárciót megfelelõnek találta. Kedvezõtlennek találta a helyzetet az adósok szempontjából. Ez több mint 40 millió forint, a hátralékok jelentõsek, ezeknek a realizálása, behajtása is fontos a költségvetés kondíciójának javítása érdekében. Sokkal több a probléma a szállítói állomány rendezésével. Ez év végén 46 millió forint volt. Ez nemcsak 2010-ben keletkezett, vannak 2009-es tartozások is, amelyeknek  folyamatos teljesítésérõl gondoskodni kell. Az önhiki benyújtásánál ezek a tételek beszámítanak a mûködési hiány összegébe, ennek az ellensúlyozására szeretne támogatást kapni az önkormányzat az önhikin keresztül. Kitért arra, hogy a zárszámadási rendelet a jogszabályoknak megfelelõen került összeállításra, és ez megfelel az általános számviteli elveknek.

A számviteli rend megfelelõen kialakított az önkormányzatnál, megfelelõ számítógépes rendszer szerint készítik a beszámolókat, nyilvántartásokat, megbízhatóan teljesítik az ezzel kapcsolatos feltételeket. A hivatalban az elmúlt idõszakban voltak szervezeti változások, amik a létszámbeli  átcsoportosítást is jelentettek. Dolgozók között feladatokat osztottak el, ez véleménye szerint megfelelõ színvonalon történt. A létszámot szükségesnek és elégségesnek minõsítette. Pénzkezeléssel kapcsolatosan nem talált szabálytalanságot. Belsõ ellenõrzésrõl elmondta, hogy a vezetõi ellenõrzés megfelelõen mûködik, a munkafolyamatba épített ellenõrzés vizsgálatánál sem talált szabálytalanságot, független belsõ ellenõrzés nincs. Ezek a feladatok javíthatók, törekedni kell a javításukra. Összegezve a vizsgálat alapján megállapította, hogy az éves gazdálkodás minden szempontot figyelembe véve elfogadható, javasolta a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételét és a zárszámadás elfogadását.
Szemes István felkérte Dobos Józsefnét a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját a jelentéssel kapcsolatban. Dobos Józsefné tájékoztatójában kiemelte, hogy a lakosság tartozása 2010-ben 11,5 %-kal, a szállítókkal szembeni tartozás 29 %-kal nõtt. A pénzügyi bizottság áttanulmányozta a könyvvizsgálói jelentést, és azt az egyöntetû határozatot hozta, hogy javasolja a testületnek annak elfogadását. Szemes István hozzáfûzte, hogy az önkormányzatnál a legfõbb problémát az állami támogatás csökkenése okozza, ami az oktatási intézményeknél okozza a legnagyobb gondot.

Dr. Horváth Ferenc szerint az állami támogatások csökkenése ténylegesen komoly mûködési gondokat okoz, de ennek bírálata nem az õ feladata, tevékenysége nem terjed ki az állami intézkedések következményeire, õ csak a gazdálkodás törvényességét vizsgálja.

Rácz Károly elmondta, hogy az összes kötelezettség, rövid és hosszútávú tartozás kb. 130-140 millió között van. Ezt aggasztónak tartja, és kíváncsi a könyvvizsgáló úr véleményére ezzel kapcsolatban. Sok lehetõséget a rövid távú rendezésre nem lát. Megkérdezte továbbá, hogy a helyi adók értékvesztési elszámolása mit takar. Szemes István válaszában elmondta, hogy ez egy technikai mûvelet, ezt az államháztartási törvény írja így elõ.
Rácz Károly: Meddig köteles az önkormányzat ezeket a tartozásokat nyilvántartani?
Szemes István : Adótartozás nincs leírva, hosszabb tartozás csatornamû díjban lehet, de ezek nyilván vannak tartva. Akkor tudják ezeket rendezni, ha az ingatlan értékesítésre kerül, az ingatlannal kapcsolatos építési engedélyek kiadásakor, vagy hagyatéki eljárás lefolytatásakor.
Rácz Károly kérdést intézett Szemes István felé a kamatmentes kölcsönökrõl. Polgármester elmondta, hogy a szóban forgó 2,2 millió forint ez lejárt tartozás, olyan személyek kapták, akik szociálisan rászorultak, nehogy kikapcsolják a villanyát, vagy elárverezzék a házát. Ha nem fizeti és tartozik, akkor  nem kaphat többet, a rászorultak többször is igénylik, a szociális rendelet ennek adására lehetõséget biztosít.
Dr. Horváth Ferenc Rácz Károlynak adott válaszában elmondta, hogy a szállítói tartozások valóban aggasztóak, törekedni kell ezek folyamatos kiegyenlítésére. Rácz Károly kifogásolta, hogy a kimutatásokban nem látja, hogy melyik adósság behajthatatlan, a kintlévõségekbõl melyik a reálisan behajtható.
Jánny Csaba: Nagy probléma az adósságállomány növekedése és görgetése.
Dr. Horváth Ferenc szerint az önkormányzat nem görgeti maga elõtt ezeket az állományokat, ezek alakulása az év közbeni tartozások keletkezésétõl, és azok teljesítésétõl függ.
Rácz Károly felvetette, hogy a mentõállomás felé az orvosi ügyeletbõl kifolyólag még 2007-es tartozásunk is van. Szemes István szerint a mentõállomás egy külön téma. Németh Erika felvetette, hogy ez elég tetemes tartozás, és ez is komoly kötelezettség. Szemes István elmondta, hogy másnak is sok tartozása van, de a tartozást rendezik, megegyeztek az érintettel. Az orvosi ügyelet felé fennálló tartozást a szállítói tartozásokról készült lista nem tartalmazza.
Jánny Csaba felvetette, hogy a könyvvizsgálói jelentést nem lehetne-e megkapni testületi ülés elõtt, hogy jobban átnézhessék.
Szemes István: Rácz Károly javaslatára meghívták a pénzügyi gazdasági bizottság ülésére a képviselõket, hogy legyen idejük áttanulmányozni a könyvvizsgálói jelentést.
Kiss Ferenc szerint nyugodtan megnézni egy ilyen jelentõségû jelentést akkor lehet, amikor a képviselõnek elegendõ idõ áll a rendelkezésére ennek értelmezésére. Így nincs értelme, hogy eléteszik és szavazzon róla.
Dr. Horváth Ferenc elmondta, hogy a gyakorlatban az az általános, hogy a jelentést a képviselõknek elõre kiosztják, és így van idejük elõre elolvasni. Harmadik személynek kiadni a jelentést csak akkor lehet, ha erre megállapodás van. Hivatalos szabály azt mondja, hogy a képviselõtestület jóváhagyja az elszámolást, határozatot hoz, ezt a határozatot viszik magukkal az önhiki pályázathoz, és csatolják a tudomásul vett könyvvizsgálói jelentést.
Amit a könyvvizsgáló lead, azért felelõs.
Rácz Károly elmondta, hogy már a 8. könyvvizsgálói jelentést olvassa, nem azzal vitatkozik, hogy nem felel meg a jogszabályoknak a gazdálkodás, inkább az érdekli mit takarnak a számok.
Kiss Ferenc kifogásolta, hogy a költségvetési koncepció tárgyalásánál is nagyon kevés idejük  volt átnézni a számokat.
Szemes István elmondta, hogy a koncepciót a képviselõ-testületnek az államháztartási törvény szerinti szerkezetben kell elfogadni. 200 órában tárgyalták a koncepciót több fordulóban. Ezt nem írja elõ a törvény. Ennek van egy elõkészítõ munkája, de ezt a munkát az elsõ lépéstõl kezdve bemutatta a képviselõknek.
Németh Erika: Amikor kiderülnek a nem ismert tartozások (Pl.a mentõállomással fennálló tartozásunk), óhatatlanul felmerül a bizalom kérdése.
Szemes István elmondta, hogy 20 éven keresztül azért dolgozott, hogy az önkormányzatnak minél több bevétele legyen. Nem tartotta számottevõnek a 46 milliós tartozást. Több mint 1,2 milliárd forintos beruházást bonyolítottak le az elmúlt években, ebbõl saját bevételük alvállalkozóként 126 millió forint volt igen jó haszonnal.  274 milliós elnyert pályázata van az önkormányzatnak, soha nem volt ennyi. Véleménye szerint arra kell törekedni, hogy a bevételeket növelni tudják, forrásokhoz jussanak, de meg kell nézni a takarékossági lehetõségeket is.
Rácz Károly: Az egészségház bevételét  (5,7 millió) hova számolta el az önkormányzat?
Szemes István:  KÜÉSZ –nél építmény üzemeltetésre.

Szavazás a zárszámadási rendeletrõl:
3 igen, 2 nem, 2 tartózkodással a képviselõ-testület nem fogadta el a zárszámadási rendeletet.

Kissné Nárai Mária: Akkor ez azt jelenti, hogy nem kapunk önhikit?
Szemes István: Igen.
Jánny Csaba: Mi az önhiki pályázat végleges leadási  határideje?
Szemes István: Teljesen mindegy, ezek tényszámok, ezeken nem tudunk változtatni.
Jánny Csaba:  Ha ezt egy héttel elõbb megkapta volna, és bele tudott volna nézni, lehet, hogy más véleménye lenne. Valamikor hoztak egy rendeletet, hogy az írásos anyagokat elõre megkapják.
Dobos Józsefné : Kiss Ferencnek a pénzügyi bizottság ülésén nem volt kérdése a jelentéssel kapcsolatban, elfogadhatónak tartotta, és elfogadásra javasolta egyöntetûen a bizottság. Errõl hoztak egy határozatot. Most pedig a testületi ülésen nemmel szavaz. Nem tudja, hogy akkor most mibõl fognak iskolát, óvodát mûködtetni.
Kissné Nárai Mária: Ezzel a mûködésünk veszélyeztetése áll fenn.
Jánny Csaba: Mindig a mûködés veszélyeztetésérõl beszélünk, amikor valamire kell, mindig megvan rá a pénz.

Dr. Horváth Ferenc kért szót. Ha a zárszámadás elfogadására nem kerül sor, akkor nem lehet beadni az önhiki pályázatot. A zárszámadás tényhelyzetet tükröz, az önkormányzat helyzete attól nem fog megváltozni, ha nem fogadja el a testület. Ennek komoly veszélyei, következményei vannak.
Németh Erika: Azt gondolta, hogy a szállítói tartozások listája teljes. Kiderült a mentõállomással szemben fennálló tartozás, polgármester úr szerint ez máshová tartozik. Neki 5 millió feletti összeget említettek. Teljesen feleslegesnek érzi a képviselõséget, ha nincs reális rálátása a tényadatokra, hiányzik a kölcsönös bizalom.
Szemes István elmondta, hogy a mentõállomással szembeni tartozásról beszélt Rácz Károllyal, arról is, hogy miért alakult így.
Kiss Ferenc: Miért nem lehet nyíltan, õszintén, és tényszerûen tájékoztatni a képviselõket?
Szemes István: Menni kell keményen, következetesen tovább.
Rácz Károly: A bemutatott számlák között miért nem volt az orvosi ügyeleté?
Szemes István: Mert az nem számla.
Rácz Károly: Arról volt szó, hogy le van rendezve.
Németh Erika: Errõl beszélt eddig, hogy felesleges a testületi ülésen szavazniuk bármirõl is, ha fogalmuk sincs a tényadatokról, a számlák fizetésérõl, és egyáltalán a tartozásokról.
Rácz Károly javasolta, hogy adjunk lehetõséget mindenkinek, hogy tanulmányozhassa a jelentést, és a kintlévõségekrõl kapjanak idõrendi kimutatást, valamint a kötelezettségekrõl is legyen egy reális képünk.
Dr. Horváth Ferenc elmondta, hogy a testületnek joga van feltételeket szabni, és kimutatásokat kérni a tisztánlátás érdekében bármikor. Így van értelme a testület mûködésének.
Rácz Károly szerint az adatok azt mutatják, hogy a tartozásunk 20 millióval nõtt.
Szemes István. Az állami támogatás 30 millióval csökkent. Akinek nincsen iskolája, az jobban él, a falunak ráadásul kevés az iparûzési adója.
Rácz Károly szerint más hasonló kondíciókkal rendelkezõ településeknek nincs mínusza.
Szemes István : Mert nem kiabálja ki a világnak.
Rácz Károly: Egyet tudomásul kell venni, hogy aki a közpénzekkel bánik, és közszereplést vállal, annak a nyilvánosságot is vállalnia kell.
Döntsük el, hogy mi az amiben tisztán akarunk látni, és errõl korrekt kimutatást kérünk. Az Szmsz-ben megszavaztak egy olyan pontot, amelyben a pénzügyi bizottságot megbízták a számlák átnézésével. Ha ezek teljesülnek, akkor elfogadhatják a rendeletet.

 Dobos Józsefné javasolta, hogy nézzék át a számlákat, õ nem sajnálja rá az idõt. De ennek érdekében a bizottságban mindenki próbálja magát szabaddá tenni. Megnézhetik évente is a számlákat, hogy melyik évben keletkeztek, de ha most a zárszámadást nem fogadják el, akkor csõdbe viszik a falut.
Rácz Károly kérdést intézett Dr. Horváth Ferenchez. Hogy van a 30 napon túli tartozás?
Dr. Horváth Ferenc: A tartozások kezelését terminusok szerint kell nyilvántartani, hogy 30 napon túli, 90, 180 napon túli tartozások. Amit mit követelünk a lakosságtól azt be kell hajtani, és amivel mi tartozunk, azt is rendezni kell.
Rácz Károly: Az idei évre volt-e felszólítás?
Jegyzõ: Azoknak ment felszóltás, akiknek 10.000 forint feletti gépjármûadó tartozásuk van, akinek 1 éven túli tartozása van, annak a gépjármûvérõl az okmányirodán keresztül levetették a rendszámot.
Németh Erika: az önhiki pályázat kiírásában, feltételiben van-e valamilyen változás?
Szemes István: Enyhültek a feltételek.
Rácz Károly: Nem olyan szigorúan számokhoz kötött, de a racionalizálást elvárják a pályázatnál.
Javasolta, hogy szavazzanak a zárszámadásról.

Szavazás a könyvvizsgálói jelentés tudomásul vételérõl.
7 igen szavazattal a képviselõ-testület egyhangúan elfogadta a könyvvizsgálói jelentést.

Ismételt szavazás a 2011. évi zárszámadásról
6 igen és  1 tartózkodás mellett a képviselõ-testület elfogadta a 2011. évi zárszámadást.

II. Egyebek

2011. évi költségvetési rendelet módosítása

Szemes István javasolta, hogy az iparûzési adó bevételét 30 millióról 22 millióra, gépjármû-adó bevételét 14 millióról 12 millióra módosítsa a testület. Így a mûködési hiány 58 millióról 68 millióra nõ. Indoklásában kiemelte, hogy a féléves befizetések már ismeretek, ezek alapján indokolt a rendelet módosítása.
Jánny Csaba: Ez a bevétel csökkenés a fizetési morál romlásából adódik, vagy kevesebb a vállalkozás?
Szemes István válaszában elmondta, hogy most ért ide a válság hulláma.
Rácz Károly: Ez ne jelentse automatikusan azt, hogy a befizetési hajlandóság csökkenjen, mindent meg kell tenni ezek behajtása érdekében.
Szavazás a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról.
7 igen szavazattal  a módosítást ellenvélemény és tartózkodás nélkül a képviselõ-testület egyhangúan elfogadta.

Döntés az önhiki pályázat beadásáról

Szavazás a pályázat beadásáról:
7 igen szavazattal a képviselõtestület egyhangúan elfogadta az önhiki pályázat beadásáról ismertetett elõterjesztést.

Szemes István megköszönte Dr. Horváth Ferenc kritikus és alapos szakmai munkáját, a könyvvizsgálói jelentés elkészítését.
Dr. Horváth Ferenc tisztelettel megköszönte, hogy részt vehetett ezen a testületi ülésen. Örömét fejezte ki, hogy a testület végül is pozitívan döntött a zárszámadás elfogadásának kérdésében. Még felhívta a figyelmet arra is, hogy bármelyik képviselõ megnézhet amit akar, bármikor tehet fel kérdéseket, mert neki ehhez joga van.

A tûzoltó egyesület eszközbeszerzésére HM által elõterjesztett határozat-tervezet elfogadása.

Jegyzõ tájékoztatta a testület tagjait, hogy a HM határozat-tervezetet küldött az önkéntes tûzoltóság által igényelt, és a HM–tõl térítésmentesen tulajdonba adott jegyzõkönyvben rögzített eszközökrõl, anyagokról, amit a testületnek kell elfogadnia.
Rácz Károly javasolta, hogy hozzanak egy olyan határozatot is, hogy ezeket az eszközöket a tûzoltó egyesület kezelésébe adják, és ezek karbantartását rájuk bízzák.
Szavazás a határozat-tervezet elfogadásáról:
7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a határozat-tervezetet.

Szavazás a HM által felajánlott anyagok és eszközök tûzoltó egyesület kezelésébe adásáról.
7 igen szavazattal ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a határozatot.

Rácz Károly tájékoztatást adott a képviselõknek energianyár ültetésének lehetõségérõl közmunka keret felhasználásával.

Szemes István tájékoztatta a képviselõket, hogy sportlétesítmény felújítására adtak be pályázatot, ahol célokra lehet pályázni.
I.Célként fogalmazták meg sportöltözõ komplett felújítását, melegvízellátásának , és fûtésrendszerének felújítását és korszerûsítését, vizesblokk felújítását. Ezt pályázat nélkül is meg kellene csinálni, mert át kell állni gázra. Igényelt támogatás 5.579.860 forint, ehhez szükséges önrész 1.394.965 forint.
II. cél tetõszerkezet felújítása , erre igényelt támogatás 2.064.000 forint, önrésze 516.000 forint.
III. cél sportöltözõ épületének külsõ és belsõ festése, mázolása. Igényelt támogatás 1.040.000 forint, önrésze 260.000 forint.
Összes beruházás értéke 10.854.825 forint,  a beruházások önrésze 2.170.965 forint. 
Igényelt pályázati támogatás összesen 8.883.860 forint. Ez egy komplett felújítás, 3 cél van megfogalmazva, a döntéshozó kompetenciája, hogy melyik célt támogatja.
Szemes István elmondta, hogy az önerõ, ha az önkormányzat végzi a munkát, akkor a költségvetésben benn van, mint fejlesztési tartalék keret.
Rácz Károly szerint a költségvetésbe nem számoltak ezeknek a pályázatoknak az önerõ igényével.
Németh Erika: A többi pályázathoz mennyi önerõ kell?
Szemes István: Sok.
Szemes István tájékoztatta a testületet, hogy elsõ cél a pályázat megnyerése. Utána kell gondolkodni az önrész megteremtésének lehetõségérõl. Ha nem sikerül, még mindig lehet írni egy udvarias hangú levelet, hogy nem élnek a lehetõséggel.
Határozat hozatal a pályázatok beadásáról:
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a testület elfogadta a határozatot.

Pályázati lehetõségek

  1. Alternatív energia felhasználása fûtésre

Megvizsgáltatták az iskolát és az óvodát napkollektoros, és hõszivattyús megoldással. Javaslatot kértek erre az oktatási intézményekre vonatkozóan. Ajánlatokat kértek több variációban. Az iskolánál két variáció van.
 2 kompresszoros megoldással 30 %-os energiamegtakarítást lehetne elérni. 2 kompresszorral mínusz 6 fokig lehet hõt kinyerni, 3 kompresszorral mínusz 11 fokig lehet hõt kinyerni.
2 kompresszoros beruházás nettó összege 26.800.000 forint, áfa 6.000.000 forint, a pályázat 85 %-os támogatottságú, 15 % az önrész, ami kb. 5 millió forintot jelent.
3 kompresszoros megoldással nettó végösszeg 33 millió, bruttó 41 millió, önrész 7 millió.
Ha ebbe az irányba indulnak el, akkor a gépészeti tervezésnél ezt figyelembe kell venni.

Óvodára is felmérték a lehetõségeket. Terveztek egy kompresszort a megfelelõ számú napelemmel, a beruházás nettó értéke 15 millióba, bruttó értéke19 millió forintba kerülne, önrésze 2,8 millió. Véleménye szerint itt lehetne nagyobb összegeket megfogni, mivel felújítás elõtt álló intézményekrõl van szó, érdemes a gondolattal foglalkozni.
Dönteni most nem kell, de el kell gondolkodni ezeken a pályázatokon, a pályázatok folyamatosan beadhatóak.

     2.   Pályázat a szennyvíztisztító energiaigényének pótlására napelemekkel.

50 kWh. energiát lehetne vele termelni éves szinten, ez a szennyvíztisztító energiafogyasztásának 50 %-a. Ennek beruházási költsége 47 millió, 15 % önrész 7 millió, ha az önkormányzat nem tudja fizetni, a vállalat átvállalja 5 éves kamatmentes visszafizetésre. A visszafizetés kevesebb lesz, mint a megtérülés. Budapesti cég: Megújuló energia Bt.
Rácz Károly szerint a döntés elõtt minden lehetõséget meg kell vizsgálni.
Szemes István tájékoztatta a képviselõket, hogy az óvoda közbeszerzési eljárása ügyében április 12.én 9.00 órakor van bontás. Április 15-én 9.00-kor tárgyalás ugyanebben az ügyben. A most adott ajánlatról kell a tárgyalást lefolytatni.
Kissné Nárai Mária elõterjesztette, hogy a fogorvosnõ megkereste azzal a kéréssel, hogy lehetõség szerint lehetne-e lizingelni egy röntgengépet, mert nagyon sok beteget kell ezért Szombathelyre küldenie.
Szemes István megígérte, hogy megvizsgálják a pályázati, és egyéb lehetõséget.
Rácz Károly javasolta, hogy nézzék át a helyi rendeleteket, mert szabályozni kellene például a nagy gépekkel, kamionokkal való parkolást a faluban. A faluban több helyen van ilyen probléma, erre megoldást kell találni.
Németh Erika jelezte, hogy a Balogunyomot jelzõ tábla nagyon rossz állapotban van.
Szemes István elmondta, hogy szóltak az illetékesnek, aki megígérte a tábla cseréjét, sõt a Fõtéri hidat, és a Berzsenyi utca kritikus szakaszának megjavítását is.

Polgármester megköszönte a lakosság jelenlétét, és zárt ülést rendelt el.