Ják Önkormányzat Képviselő-testületének VII. ülése

- nem hivatalos részletes jegyzőkönyv -


Polgármester köszöntötte a testület tagjait, a lakosság megjelent képviselőit, és a testület elé terjesztette a napirendi pontokat.
I. 2011. Költségvetési rendelet újratárgyalása,
II. Egyebek

Egyebek napirendi pontban 3 témában tett javaslatot. 

1. Szippantó kocsi beszerzés, 
2. képviselőtestület határozata az iskolapályázattal kapcsolatos önerő biztosításával, 
3. az iskolapályázat megvalósításával kapcsolatos sürgős szerződések megkötése.

Jánny Csaba az egyebekhez még egy kiegészítésre tett javaslatot a közérdekű adatok nyilvánosságával kapcsolatban.

A napirendi pontokat a képviselőtestület ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
Szemes István tájékoztatta a testületet, hogy az előző ülés határozatának eleget téve felkért egy független szakértőt az iskola átvilágítására. A felkért szakember egy igazgató, kistérségi tanügyigazgatási és közművelődési szakértő.

Az előző ülésen a testület határozatban kérte, hogy vizsgálják át tagságukat a Nyugatdunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban. Ez okafogyottá vált, mert 2010-ben a társulás felé beadott rekultivációs pályázatot időközben megnyerték. A pályázat előkészytésére 4.554.500 Ft-ot nyert a település, nincsen hozzá önrész, ez átértékeli a helyzetet.
Óvoda felújítására kiírták a második pályázatot is, 3 ajánlatot kértek, egy ajánlat érkezett, ez kiértékelési szakaszban van.
Az iskola pályázatával kapcsolatosan folyamatban van a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok előkészítése.

Képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúan elfogadta.


 I. napirendi pont: 

2011. Költségvetési rendelet újratárgyalása

Szemes István felhívta a figyelmet azokra az okokra, amiért szükségesnek tartotta a már elfogadott költségvetés újratárgyalását. Október óta beindult egy folyamat, amelyben a képviselők részletesen áttekinthették az önkormányzat intézményrendszerének működését. Ez a dokumentum 371.398.000. forint működési költséget, illetve 81.975.000 forint működési hiányt tartalmazott. A végeredmény az 348.740.000 forintos működési költség, ez 22.658.000 forinttal kevesebb, mint a tárgyalások indulásakor bemutatott összeg. Ez főképpen juttatások és egyéb dolgok elvonásából adódott. Jelentős költségcsökkentés történt. Az előző testületi ülésen történt egy javaslat, amely további 20 millió forintos bér és közteher csökkentést építene be a költségvetésbe. Az a véleménye, hogy ilyen mérvű csökkenés az önkormányzat intézményrendszerének veszélyeztetése nélkül és törvényes működtetésével nem valósítható meg. Egyetért azzal, hogy kerüljön áttekintésre az intézmények feladatrendszere, és ha van lehetőség feladatcsökkentésre, akkor költségcsökkentést is lehet végrehajtani.

Jákon az elmúlt időszakban nem telepedtek meg nagy iparvállalatok, a település szolid mértékű iparűzési adóval rendelkezik, ezért jogosult volt minden évben pályázni az önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került települések részére kiírt pályázatokra. Ezzel a lehetőséggel a falu 2000-től élt, stabilizálták vele az önkormányzat működését, ezeken a pályázatokon azóta összesen 345.040.000 forintot nyertek. Ez a lehetőség 2011-re megszűnt, ez pontosan tervezhető, jól kiszámítható valós adatokra épült. Emellett volt egy kiegészítő pályázati lehetőség, a település mindkettőt jól ki tudta használni. Az új Önhiki pályázati feltételeinek február 28-ig meg kellett volna jelennie, de ez nem történt meg. Hivatalos információk nincsenek, várhatóan több pénz van benn a támogatási rendszerben, mint eddig. Az jelenlegi ismeretek birtokában úgy állították össze ezt a költségvetési rendelet tervezetet, hogy ez a későbbiekben esélyt teremthessen pályázati források szerzésére.

Tájékoztatta a képviselőket a változásokról. Az összes kiadás sarokszáma nem változott.
A fejlesztéseknél beépültek azok az elemek, amelyek a pályázati ütemterv szerint 2011 évre szükségesek.
Bevételek alakulása összesen 550.002.000 forint, ennek megfelelően a kiadások is 550.002.000, működési bevétel 348.440.000 forintra, a fejlesztési bevétel 201.342.000 forintra alakult. A működési hiány összesen 55.661.000 forint.
Rácz Károly elmondta, hogy szerinte a bevételek alá vannak tervezve, de ezzel a korrekcióval ez a helyére került. A kifizetetlen számla 46-47 millió, a helyzet nem javult, jelentősek a kintlevőségek . Nem látja a lehetőséget arra, hogy a kifizetetlen számlák összegét csökkenteni tudják, egyre több szállító kérdezi, hogy mikor akar fizetni az önkormányzat.
Szemes István szerint a legfontosabb forráslehetőség ennek megoldására, hogy önhikiben minél magasabb összeget érjenek el. Ígéret van a kormányzat részéről, hogy a kifizetetlen számlák kiegyenlítésében segítséget nyújt. A kintlévőségek behajtása folyamatban van, eddig jelentős eredmények születtek. A csatorna összes hátraléka tavaly 12.484.000 forint volt, ebből 2.900.000 forintot sikerült behajtani. Ennek csak egy részét tudják szállítói tartozás csökkentésére fordítani, a többit intézményi bérkifizetések kiegészítésére kell kifizetni. Az iparűzési adót március 15-ig kell befizetni, ebből jelentősen csökkenteni tudják a szállítói tartozásokat. Fontos tényező, hogy meg kell találni a forrás lehetőségeket is.
Dobos Józsefné szerint a mai tudásuk szerint olyan költségvetést kell elfogadni, ami az önhiki pályázat bevételét nem veszélyezteti. A megtakarításra való törekvések realitását erősen megkérdőjelezi. Az átvilágítással, a szakértő segítségével feltárt bérmegtakarítási lehetőségekből nem jön össze 20 millió forint, még a töredéke sem, mert ezeket csak szeptembertől lehet meglépni.

Jánny Csaba szerint nem csak az iskoláról kell ezzel kapcsolatban vizsgálódni, meg kell nézni más intézményeket is pl. érdemes-e fenntartani az ÖNO-t.
Szemes István szerint folyamatosan megtették azokat a lépéseket, amelyeket technikai szervezéssel meg tudtak oldani, és ezek mind költségcsökkentő lépések voltak. Az önkormányzati szféra finanszírozásával kapcsolatos folyamatok nem álltak meg, sőt tovább súlyosbodtak.
Rácz Károly szerint lehet vitatni, hogy felelősséggel gazdálkodtak–e eddig. Az a baj, hogy csak az önhikire alapoztak az előző években. Példának hozta fel, hogy hasonló lélekszámú, struktúrájú községekben (Táplánszentkereszt, Jánosháza) tartalékok vannak. Ezek nem nagy dolgokból jönnek össze. Nemcsak az intézményeknél vannak tartalékok, ezeket fel kell tárni, azért, hogy a kifizetetlen számlákat csökkenteni tudják. Ha az önhikiben lesz is adósságrendezés, ez csak egyszeri alkalommal lesz. Azt gondolja, hogy a béreket továbbra is lehet csökkenteni. Úgy tudná elfogadni a költségvetési rendeletet, ha határozatot hoznának, miszerint az intézményeknél az átvilágítás alatt csak a törvényben előírt bérkifizetés történjen.
Szemes István szerint nincsen más bér kifizetve. A diákfoglalkoztatás van függőben, mert az nyáron történik, van betervezve a munkák függvényében néhány alkalmi munkavállalaló a KÜÉSZ költségvetésébe. Dönthetnek úgy is, hogy nem lesz diákfoglalkoztatás, de véleménye szerint ezt nem lenne jó döntés felfüggeszteni.
Jánny Csaba kérdést intézett a polgármester felé, nem lehetne-e hóeltakarytásra stb. foglalkoztatni azokat az embereket, akik szociális támogatást kapnak. Szemes István tájékoztatta a képviselőt, hogy idén nem állt fel a közfoglalkoztatás rendszere, a működést elindító kormányrendelet még hiányzik. Nincs végrehajtási utasítás, és már eltelt 2 hónap.
Rácz Károly szerint a költségvetés vitája erős indulatokat kavart a faluban, az emberek félnek a munkahelyek megszűnésétől. Ha megnézik a megbízásos szerződéseket, tiszteletdíjakat, lehet hogy összejönne ebből 14 millió forint. Javasolta, hogy világítsák át az egész önkormányzat gazdálkodását,  mondjon erről is szakértő véleményt. Tudomásul kell venni, hogy nem az intézmények gazdálkodásáért kell kiállni, hanem a falu gazdálkodásáért.
Szemes István szerint ki kell mondani, hogy mi az a feladat, ami megszűnjön.
Kiss Ferenc véleménye szerint nem biztos, hogy az adott feladatot több embernek kellene ellátni, lehet, hogy azt kevesebb is el tudná. Az iskolánál és az óvodánál ezt jobban lehet látni. de a hivatalban nem. Szemes István válaszában közölte, hogy a hivatalnál személyesen ő tudja, hogy egy feladat ellátásához hány ember szükséges.
Rácz Károly felvetette, hogy az óvodában a törvény szerint egy csoportban nem 2 óvónő van előyrva, hanem 1,75. Kissné Nárai Mária és Szemes István ezzel nem értett egyet.
Szemes István szerint meg kell nézni szakértő segítségével, és utána el lehet dönteni, van-e tartalék létszám a rendszerbe. Nagy hangsúlyt fektetett a múltban történt következetes, kitartó, céltudatos munkára, a fejlesztési irányok szem előtt tartására. Ez akkor is így történt, ha nem kaptak erre támogatást.
Rácz Károly tudomása szerint a sportkörnek, ha a polgármester a tiszteletbeli elnök, akkor az önkormányzat összeférhetetlenség miatt nem adhat támogatást. Szemes István tájékoztatta a képviselőt, hogy nem is adnak támogatást, ez az önkormányzat számviteli rendszerébe költségvetési rendeletbe beépített elszámolási rend.
Dobos Józsefné elmondta, hogy mint intézményvezető elsősorban a falu érdekeit képviseli, de szem előtt kell tartania az intézménnyel kapcsolatos esetleges személyi változásokat. Mindenki az iskolában a képzettségének megfelelő minimális bérszinten van, ha ebből levesznek, akkor feladatot kell csökkenteni, és embert kell elküldeni.
Szemes István elmondta, hogy meg kell várni a szakértő véleményét, akinek az összes dokumentumot a rendelkezésére bocsátották, megfogalmazták irányában azokat az igényeket, területeket, ahol szeretnének tisztán látni. Ugyanezt meg kell tenni az óvoda esetében is. Fontosnak tartotta a munkalehetőségek keresését, közhasznú foglalkoztatást, diákmunkát, alkalmi foglalkoztatást, minden eszközt felhasználva arra, hogy minél több embernek adjanak kiegészítő lehetőséget.
Rácz Károly javasolta az egész gazdálkodás átvizsgálását, és addig amíg az átvilágítások meg nem történnek, csak olyan bérek kerüljenek kifizetésre, amelyek munkaszerződések alapján járnak.
Szemes István szerint megbízásos szerződése a KÜÉSZ-nél a vegyészmérnöknek van 2 órás, feltétele az üzemeltetésnek, valamint megbízással működik az önkormányzatnál az esketés is.
Szavaztak Rácz Károly javaslatáról, a képviselő testület egyhangúan elfogadta a javaslatot, miszerint az egész önkormányzat gazdálkodását világítsák át.
Szavaztak a 2011. évi költségvetési rendeletről. A képviselő testület 5 igen és 2 tartózkodás mellett elfogadta a rendeletet.

Ehhez kapcsolódó határozati javaslat szerződés megkötése a BFH Európa Projectfejlesztő és Tanácsadó Kft-vel. A tervezés 2 évvel ezelőtt megkezdődött folyamat. Ez a cég készítette a pályázathoz szükséges költségbecslés alapdokumentumait, a teljes feladatellátások megvalósítását ismeri. Kézenfekvő, hogy a tervezés folytatásában ők vegyenek részt, mert minden ehhez szükséges dokumentummal rendelkeznek, és az idő rövid. Kivitelezés kezdetét augusztus 1-re célozták meg, addig le kell folytatni a közbeszerzési eljárást.
Rácz Károly javasolta, hogy kérjenek 3 árajánlatot. Szemes István elmondta, hogy közbeszerzési eljárás szerint nem kell, több árajánlatot csak biztonsági szempontból szoktak kérni. Rácz Károly javasolta, hogy kérjenek 3 ajánlatot, és a határozatban a polgármestert hatalmazzák fel, hogy a legkedvezőbbet fogadja el.

A javaslatot Rácz Károly javaslatkiegészítésével együtt 6 igen és egy tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta.

Szemes István határozati javaslatot tett, amelyben tájékoztatta a testületet, hogy kötelezettséget kell vállalni a 2012 évi önerő összegére, ez 10.444.448 forint. (A 2011-es összegek beépítésre kerültek a költségvetési rendeletbe.)
Rácz Károly felvetette, hogy szeretne betekintést nyerni a pályázatokban szereplő vállalt kötelezettségek részleteibe is.
Szemes István szerint ezek irányszámok, nem merev számok. Ezeket nagyjából tartani kell, de a feltételek változása miatt a változhatnak.

A határozati javaslatot a képviselő testület egyhangúan elfogadta.


II. napirendi pont

Egyebek

Szemes István elmondta, hogy tervezik a szennyvíztisztítóhoz egy traktorvontatású szippantó vásárlását, ezzel mintegy 300.000 forinttal tudnák csökkenteni ennek működési költségeit. El tudnának indulni egy olyan úton, hogy a csatornahálózatot tisztítani tudják, ez alkalmas lenne egy öblítéses tisztítás elvégzéséhez is. Ennek a beszerzésnek a megvalósítására több ajánlatot kértek. A költségkímélés miatt lízingrenszerben gondolkodtak. Tájékoztatta a képviselőket, hogy az Agro-Alfának a legkedvezőbb a vásárlási és a lízing ajánlata is.
Rácz Károly elmondta, hogy ha az Agro-Alfa ajánlatát fogadják el, ami forint alapú lízing, akkor havonta 61.000 forintot kell fizetni. Ez évente kb. 700.000 forint. Ezt kell szembeállítani a szippantás éves bérmunka költségével. Számolni kell a következő időszakban a szennyvízhálózat növekvő költségeivel, mert eddig nem sokat költöttek rá, véleménye szerint ez vissza fog ütni előbb-utóbb.
Szemes István elmondta, hogy évente 2 szivattyút kellene venni, a régieket folyamatosan felújítják, de egy idő után ez többe kerül, mintha újat vennének.
Rácz Károly szerint az amortizációs költségeket vissza kellene forgatni a rendszerbe, de ezek fejlesztéseket szolgálnak az intézményeknél.
Jánny Csaba véleménye szerint azért a vásárlást jobban át kellene gondolni, a határozat elhalasztását kérte a következő testületi ülésre.
Rácz Károly nem lát lehetőséget kedvezőbb ajánlatra, el kell dönteni vállalják-e ennek a költségeit. Véleménye szerint ha a lízing mellett döntenekek, akkor a költségeket először rendezni kell azzal a vállalkozóval, aki eddig ezt a munkát végezte.
Szavaztak a javaslatról, 5 igen, 1 nem, és 1 tartózkodás mellett a képviselő testület elfogadta.

Jánny Csaba kéréssel fordult a jegyzőhöz, hogy a törvényben előírt közérdekű adatok kerüljenek fel a falu hivatalos honlapjára. Szemes István válaszában elmondta, hogy megvizsgálják ennek lehetőségét, visszatérnek rá, véleménye szerint saját szabályozásukat is át kell nézni ezzel kapcsolatban., mert változtak a törvények.
Rácz Károly javasolta, hogy hívják meg az óvoda pályázatának a menedzselésével megbízott céget, mivel az idő rövid, gyors és jó döntést kell hozni.

Szemes István megköszönte a képviselőknek és a lakosság részéről jelenlevőknek a megjelenést, és bezárta az ülést.