Ják Önkormányzat Képviselő-testületének V. ülése
- nem hivatalos kivonatos jegyzőkönyv -


Szemes István köszöntötte a testület tagjait,  megállapította, hogy a testület határozatképes. Javasolta, hogy  a testület a meghívón elküldött napirendi pontokat tárgyalja meg. Más javaslat nem érkezett a képviselõk részérõl, ezért tartózkodás és ellenvélemény nélkül egyhangúlag elfogadták a napirendi pontokat.

 I. Napirendi pont:

2011 éves munkaterv

Szemes István elmondta, hogy a munkaterv kiosztásra került, kérte a bizottságokat, ha van javaslatuk ehhez kapcsolódóan, azt tegyék meg.
Konkrét bizottsági javaslat a munkatervhez nem érkezett, a polgármester hozzátette, hogy a bizottságoknak bármikor lehetõségük van kiegészíteni az aktuális napirendi pontokat. A jegyzõ tájékoztatása alapján a pénzügyi bizottságnak van munkaterve, a szociális bizottság határozata szerint a munkaterv keretében kéthavonta ülésezik az adott hónap utolsó keddjén.
Rácz Károly hiányolta a szociális bizottság munkatervét, szerinte a falunak vannak olyan kultúrális, sport ügyei, amelyek megtárgyalásának idõpontja elõre megtervezhetõ.
Dobos Józsefné a pénzügyi bizottság munkatervérõl adott tájékoztatót. A kötelezõen megtárgyalásra kerülõ témákon kívül (költségvetés, zárszámadás, gazdasági értékelés ) minden hónap csütörtöki napjára tervezik a havi pénzforgalmi beszámolót.
Németh Erika a szociális bizottság elnöke az adható szociális segélyek idõarányos elosztását javasolta, ez kb. 1 millió forint kiosztását jelenti. Fontosnak találta ezzel kapcsolatosan egy bizonyos rangsor felállítását, hogy kinek miért van szüksége segélyre. (megélhetés, közüzemi díjak fizetése, gyógyszer). Ezenkívül a szociális bizottság szeretne javaslatot tenni az érvényben lévõ szociális rendelet felülvizsgálatára, valamint fontos feladatként említette a védõnõvel, és a Pálos Károly családsegítõvel való szoros kapcsolattartást.  Kultúrával kapcsolatban felmerült, hogy a kultúrház bevételét (amit az árusok fizetnek) vissza kell forgatni , hogy ennek felhasználása is ott történjen. Ez sajnos évrõl évre kevesebb, mert egyre többen árulnak az utcán. A bizottság javasolja még, hogy a segélyek odaítélése kerüljön vissza bizottsági hatáskörbe, ezt a szociális rendelet módosításának keretein belül szeretnék megváltoztatni.
Rácz Károly szerint a bizottsági ülések témáit és idejét megfelelõen össze kell hangolni, hogy a testület ülésekre egy adott témában a bizottságok felkészülhessenek, megtárgyalt és elfogadott javaslattal élhessenek. Elõzetes megállapodásukra hivatkozott, miszerint a jövõben a testület írásos elõkészítések alapján dolgozik. Ezek az elõkészítések csak a bizottságok és a testület munkatervének összehangolásával, jól tervezett munkaterv alapján valósíthatók meg.
Javasolta még, hogy a két testületi ülés között történt események kerüljenek elsõ napirendi pontként a témákhoz,  a lejárt határozatokról, azok megvalósulásáról  pedig legyen beszámoló, ezek mind szükségesek egy testület normális mûködéséhez.
Dobos Józsefné elmondta, hogy a pénzügyi bizottság munkaterve a költségvetés témájában igazodik a testületi ülés idõponjához, így errõl a képviselõk idõben megkapják a tájékoztatást.
Rácz Károly javasolta, hogy a 2010. év zárszámadása elõtt (ápr. 30.) a pénzügyi bizottság nézze át az adatokat, és a  felelõsségteljes döntés érdekében tárgyalja meg, valamint a könyvvizsgáló írásos jelentésébe a jövõben a képviselõk is betekintést nyerhessenek. Javasolta még, hogy a szociális rendeletet a képviselõk minél hamarabb tûzzék.napirendre 
Szemes István javasolta a szociális rendelet felülvizsgálatának megtárgyalását a február 15-i ülésen napirendre tűzni.
A testület a javaslatot ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyhangúan elfogadta.
Szintén egyhangúan elfogadták - módosítással együtt - a 2011. évi munkatervet is.

II. Napirendi pont

Egyebek

Zalán József tájékoztatta a testületet, hogy Nemesbõd csatlakozni kíván a kistérségi társulás ellátási körébe, ehhez szükséges a testület hozzájárulása
Rácz Károly elmondta, hogy a községek létszám alapján kapnak normatívát a kistérségtõl.
Ehhez szorosan kapcsolódó fontos teendõ, hogy a választások után 6 hónappal kötelezõen felül kell vizsgálni a kistérségi társulások megállapodását, ehhez a társulásban részt vevõ mind a 39 önkormányzatnak a hozzájárulása szükséges.
A képviselõk mindkét javaslattal ellenvélemény és tartózkodás nélkül egyhangúan egyetértettek.
Dobos Józsefné hivatkozva a közlönyben megjelent oktatást érintõ változásokra két módosítás elfogadására kérte a testületet. Döntésre azért van szükség, mert a törvény bizonyos kérdésekben lehetõséget ad a választásra. A pedagógiai programot két ponton kell módosítani.

1. A szöveges értékés

Eddig 4-ig évfolyamig szöveges értékelés volt, 4 év végén kapott a tanuló jegyet. Ezt a törvényt visszavonták, de a tantestület lehetõség kapott, hogy választhasson a szöveges értékelés és az osztályozás között. A tantestület döntése alapján vissza kíván lépni az osztályozásra, ez azt jelenti, hogy elsõ évfolyamon az értékelés módja: csillag, piros pont, szöveges értékelés, második évfolyamon félévkor szöveges értékelés , év végén osztályozás. A Szülõi Munkaközösség egyetértett a döntéssel.

2. 5-6 évfolyam nem szakrendszerû oktatás

Ez azt jelenti, hogy 5-6 évfolyamon csak az a tanár taníthatott, aki elvégzett egy 120 órás tanfolyamot 150 ezer forintért. Ezt a törvényt visszavonták.
Célja az volt, hogy kompetenciamérések rossz eredményeibõl kiindulva 5-6 osztályban a diákok több készségfejlesztést kapjanak, ne szaktanítás történjen.
Ez nem vált be a gyakorlatban. Ezért a tantestület úgy döntött, hogy csak bizonyos elemeket tartanának meg ebbõl a rendszerbõl, amelyek mûködtek és kifutó rendszerben visszalépnének a nem szakrendszerû oktatásból.
A Szülõi Munkaközösség egyetértett a döntéssel.
A képviselõtestület mindkét javaslattal egyhangúan egyetértett.

Jánny Csaba kifogásolta az iskolában a tornaterem öltözõjének, mosdójának, elektromos szerelvényeinek kritikán aluli állapotát. Véleménye szerint az órát tartó testnevelőnek kell ellenőrizni óra után, hogy az öltözők rendben vannak-e.
Szemes István erre példaként hozta fel, hogy megcsinálták a zuhanyt is a képviselők javaslatára, ez egy napig működött, aztán elrontották. Dobos Józsefné szerint minden szeptemberben ezekkel a javításokkal kezdik az évet, és rongálás esetén ez év közben is folyamatosan megtörténik.
Rácz Károly szerint erélyesebben kellene számonkérni a takarító személyzetet a mosdók, öltözők tisztántartásáért.
Németh Erika  kiemelte az épületben kárt okozó, rongáló személyek felelősségre vonásának lehetőségét.
Dobos Józsefné azt a megoldást ajánlotta fel, hogy délután is átküldi a takarítónőket, hogy a mosdók és az öltözők ezután rendbe legyenek. Ha valakinek a felelőssége bebizonyosodik, anyagi kártérítést kérnek a kárt okozó gyerek szülőjétől, de ha nem fizet, akkor ezt csak polgári peres úton lehet csak behajtani. Most is van ilyen behajtatlan számlájuk.
Kiss Ferenc javasolta, hogy a szülők saját felelősségbiztosításukból fedezzék a kárt - ha van nekik - , így nekik sem kerül külön pénzbe. Szemes István  szerint a gyerekek ennek tudatában vannak, és ezt közlik is az őket felelősségre vonó pedagógussal.
A megoldás az lenne, hogy alá kell íratni a szülővel, hogy elismeri gyermeke felelőtlen viselkedését. Egyetértettek abban, hogy ez sajnos összetett nevelési probléma.
Németh Erika csodálkozásának adott hangot, mikor tájékoztatta a képviselőket, hogy a gyerekekek bizony egész ruhatárakat hagynak el az iskolában, ez egy évben több zsák újszerű állapotban lévő ruhadarabot jelent. Rengeteg értékes felszerelés is marad a padokban, és ez senkinek sem hiányzik.
Ezt a véleményt Dobos Józsefné is alátámasztotta,  és hozzátette, hogy ezeket  a -sokszor teljesen új - ruhákat szülői értekezlet előtt a takarítónőkkel fajtánként válogattatja ki,  és ki vannak állítva a lépcsőnél. Megdöbbentő, hogy némely szülő ebből egy táskával visz haza. Rácz Károly kérdésére elmondta, hogy három  hatórás takarítónő van, és nagy vonalakban tájékoztatta a képviselőt feladataikról és munkaköri leírásukról.

Jánny Csaba polgármester felé intézett kérdést. Az Új lakótelepről többen megkérdezték tőle, hogy mennyibe került a szeptemberi útfoltozás. Szemes István összeget nem mondott, de véleménye szerint is a mészkőmurva jobb megoldás az utak javítására, mint az aszfaltos útfoltozás, nem éri meg kikátyúzni az utakat.
Kissné Nárai Mária szintén lakossági felvetést tolmácsolt a testületnek. A lakó nem tud kijárni kocsival a házból, mert a mezőgazdasági gépek, és teherautók szinte felszántják a háza előtt az utat, ami sokszor használhatatlan.
Polgármester elmondta, hogy az egy földes út, sajnos elzárni a gépek előtt nem lehet. Rácz Károly javaslata szerint a sarat legalább 30 cm-t ki kell markoltatni az útból, és feltölteni Ck lap törmelékkel.
Németh Erika ezzel kapcsolatban megemlítette a temető útjainak állapotát, valamint a közmeghallgatáson felmerült ötletet a temető körbekerítéséről, és a felmerülő költségek lehetséges forrásairól. Szemes István tájékoztatásában elmondta, hogy a költségvetés készítése folyamatban van, de ez nem lesz olcsó. Meg kell hirdetni, ki járulna hozzá ehhez, milyen formában, és erről előzetesen nyilatkozni kell a lakóknak. Erre azért van szükség, hogy az önkormányzat tisztában legyen vele,a lakók mennyivel támogatnák a temető körbekerítését.
Rácz Károly kérdést intézett a jegyző felé a testületi ülés jegyzőkönyvével kapcsolatosan. Véleménye szerint az elmúlt időszakban átnézett számlák  alapján megállapítható hogy a fennálló 46 milliós tartozás, és a 22 milliós likvidhitel komoly teher a falunak, ezért nehéz év elé nézünk.  A költségek között vannak kötelező, és önként vállalt feladatok. Az önként vállalt feladatokhoz a legkönnyebb nyúlni, ide tartoznak az egyesületek, sportkörök. Ezek az egyesületek elvárják az önkormányzattól a támogatást, de másik oldalról meg kell vizsgálni, hogy a támogatást értelmesen használják-e fel. Nem biztos benn, hogy a pénz az egyesületek között arányosan oszlik meg. Javasolta, hogy - az önkéntes tűzoltók példája alapján -  a többi egyesület is készítsen költségvetést. Úgy gondolja, hogy szűkös költségvetésből igazságos elosztást kell csinálni. A költségvetés kapcsán legyen letisztázva, hogy ki felel a helyiségek, és felszerelések használatáért, állapotáért. 
Polgármester elmondta, hogy ezen a területen rend van, erre 15 éves tapasztalat az irányadó, ezeket mindenki megismerheti, megnézheti.
Rácz Károly szerint az egyesületek így nincsenek érdekeltté téve abban, hogy jól gazdálkodjanak az adott támogatásból. Ezen kellene változtatni. Szemes István tájékoztatta a képviselőt, hogy a költségvetési rendelet elfogadásakor lehetőség van a változtatásra. Németh Erika hozzátette, minden egyesületnek legyen világos, átlátható költségvetése, ahol látszik, hogy az esetleges bevételeiket mire költik. Polgármester szerint ez havonta el van számolva, a képviselőnek nem feladata, hogy ezekkel az elszámolásokkal foglalkozzon.
Rácz Károly a futballmeccsek bevételének nyilvántartását hiányolta. Polgármester szerint ebből fizetik a bírókat speciális elszámolással, ami nem összeegyeztethető az adott számfejtési programmal. Ezek a bevételek az egyesületek költségvetésében láthatóak. Rácz Károly ragaszkodott hozzá, vegyék fontolóra, hogy a bevételekkel az egyesület  gazdálkodjon, ha sok néző van, akkor többől gazdálkodik, ha kevesebb néző van, akkor kevesebb pénzből gazdálkodik.

Szemes István megköszönte az észrevételeket, javasolta, hogy a következő napirendi pontra (Óvoda felújítás közbeszerzési eljárása, önkormányzati vagyonnal kapcsolatos állásfoglalás) a testület zárt ülést rendeljen el.
Rácz Károly ezzel kapcsolatban kérdést intézett a polgármester felé. Nem lehetne-e tájékoztatást adni név, és összegek nélkül a pályázatról?
Polgármester a pályázattal kapcsolatosan csak annyit mondott el, hogy lefolytatták a közbeszerzési eljárást, amire öten adtak be ajánlatot, ennek értékelése a képviselőtestület zárt ülésén történik.
Rácz Károly hozzátette: Most eldől, hogy van nyertes, vagy nincs. Ha van nyertes, akkor a közbeszerzési bizottság kihírdeti, ezt követi a szerződés megkötése, ha nincs nyertes akkor új közbeszerzési eljárást kell kiírni. Mivel cégekről van szó, ezért szükséges a zárt ülés elrendelése.
A képviselő-testület egyhangúan megszavazta a zárt ülés elrendelését.