Ják Önkormányzat Képviselõtestületének
III. testületi ülése

- nem hivatalos kivonatos jegyzőkönyv -
Napirend elõtt Németh Erika javasolta, hogy a testület tûzze napirendre az SzMSZ módosításának megszavazását. Polgármester csak törvényes feltételek meglétével hajlandó napirendre tûzni, s ezért ezt csak a következõ testületi ülésen teszi meg.  Jánny Csaba jegyzõ felé intézett kérdésére azt a választ kapta, hogy  meg kell szavaztatni az elõzetesen már írásban beterjesztett módosítás napirendre vételét. Polgármester nem tartotta törvényesnek, hogy egy ilyen dokumentumot elõzetes egyeztetés nélkül tûzzenek napirendre. Jánny Csaba ragaszkodott az Szmsz azonnali napirendre tûzéséhez. Polgármester szerint a módosítás beadásától számított 15 nap nem az ülés összehívásra vonatkozik, hanem az ülés kitûzésének határidejére, de Rácz Károly konkrét kérdésére ígéretet tett az Szmsz módosításával foglalkozó ülés jövõ héten történõ összehívására.
A testület végül is nem szavazott a módosítás napirendre tûzésérõl.
Jánny Csaba részletes tájékoztatást kért a napirendi pontok között szereplõ "Egyebek" pontos tartalmáról, és javasolta, hogy a jövõben ez a meghívón is részletesen szerepeljen.
Polgármester úr felsorolta az abban foglaltakat, és szavazást kért a napirendi pontokról. Egy tartózkodással a képviselõtestület ezt elfogadta.

I napirendi pont:  

Háromnegyed éves beszámoló elfogadása

Rácz Károly elmondta, hogy a háromnegyed éves beszámoló tulajdonképpen a megtörtént dolgoknak az elfogadása, itt már változtatásra lehetõség nincs. Egyben kéréssel fordult a polgármester felé, miszerint a pénzügyi bizottság megválasztása ügyében minél elõbb lépni kell, ehhez elengedhetetlenül szükséges az SZmsz elfogadása. A beszámolót azzal a kitétellel szavazzák meg, hogy azt a megválasztott pénzügyi bizottság elfogadja. Feltételként fogalmazta meg, hogy a bizottság megfelelõen tájékozódhasson annak részleteirõl, a kintlévõségekrõl, a behajtásokról, lejárt tartozásokról, legalább a képviselõtestület lásson pontosan és tisztán. Polgármester válaszában kijelentette,  hogy ez mindig is így történt.
Képviselõtestület a háromnegyed éves beszámolót egyhangúan elfogadta.

II napirendi pont:

2011 évi költségvetési koncepció

Polgármester úr tájékoztatás képpen elmondta, hogy a költségvetés elfogadásának határideje február 15-e, az anyagot a képviselõk részleteiben megismerhették és áttanulmányozhatták.
Németh Erika a takarékoskodás fontosságáról beszélt, valamint a közétkeztetési díjak inflációval megegyezõ emelését  tartotta elkerülhetetlennek.
Jánny Csaba a bérleti szerzõdések felülvizsgálatát javasolta.
Rácz Károly elmondta, hogy kb 70 millió mínusz jelentkezik a jövõ évi költségvetésben, véleménye szerint ez nagyon nehezen kezelhetõ. Jelentõs kintlévõségek vannak, jelentõs tartozások, meg kell nézni, milyen lehetõségek vannak a bevételi oldal növelésére. Bevételi lehetõségként említette a különbözõ árusok által fizetett pénzösszegeket, az iparûzési adót, és a futballmeccsek bevételét.
Polgármester ehhez hozzáfûzte, hogy a futballmeccsek bevételét a sportkör kezeli, ebbõl fizetik a bírókat. Ezután szó esett a költségoldalról is. Rácz Károly az iskola és az óvoda nagy kihasználtságáról beszélt, de elmondta, hogy a normatívához képest jelentõsen mínuszos a költségvetése.Ennek ellenére lát itt is megtakarítási lehetõséget, amit meg is kell valósítani, mert nehéz lesz a helyzet. A részletes anyagban nagyon sok részletezés nélküli tételt talált, amirõl nem igazán tudja mit takar, véleménye szerint felül kell vizsgálni a megbízásos szerzõdéseket is. Ezek mind lehetõségek arra, hogy a költségeket csökkentsék.
Polgármester szerint a legnagyobb gondot az oktatás költségei jelentik, a közvetlen mûködési költség és a normatíva különbsége idén 33 millió, jövõre már 76 millió forint. Reális elvárás a testülettel szemben, hogy takarékoskodjanak, de csak azokkal a költségekkel, és olyan mértékig, amik a mûködést nem veszélyeztetik.
Rácz Károly véleménye szerint, igaz, hogy az óvoda kihasználtsága nagy, de más települések példájából kiindulva meg lehetne próbálni a mûködést csak 3 csoporttal, természetesen a lakosság megkérdezése, és a törvényi lehetõségek vizsgálata után.
Kissné Nárai Mária válaszában megfogalmazta, hogy egy csoportban a gyereklétszám maximum 25 fõ lehet. A túllépésre kérhetnek engedélyt, amit kétszer meg is adnak, de késõbb ezt keményen büntetik. Dobos Józsefné az iskolával kapcsolatban elmondta, hogy az iskola létszáma stabil, a finanszírozási problémák viszont nagyobb költségvetésû intézményeknél, nagyobb gyereklétszámnál nagyobbak. Polgármester hozzátette, hogy ez sajnos nem gazdálkodási, hanem finanszírozási probléma, bízik benn, hogy a kormány változtat eddigi koncepcióján, és az átmeneti idõszakban valamilyen kompenzációban részesíti az iskolákat.
Kissné Nárai Mária a túlórákkal kapcsolatosan tájékoztatta a képviselõket, hogy az óvodában nincs túlóra, ha ez elkerülhetetlen, akkor azt lecsúsztatják, a helyettesítést pedig mindig óvodán belül megoldják. A mozgó árusokkal kapcsolatban elmondta, hogy vannak öregek,akik nem tudnak elmenni a boltba, és inkább ezektõl az árusoktól vásárolnak.
Rácz Károly felvetette az ingatlanadó bevezetését, a nagy földbérlõk, földhasználók megadóztatását, akik hatalmas kamionokkal jönnek ide, használják az utakat, de semmilyen adót nem fizetnek. Javasolta még, hogy hívják össze az iparûzési adót fizetõket, és hallgassák meg a véleményüket, kéréseiket, hátha nagyobb lenne a fizetési hajlandóság.
Az iskolánál költségcsökkentés lehetõségeként vetette fel továbbá, hogy felül kellene vizsgálni a Balogunyommal kötött szerzõdést, hogy az a falunak mibe kerül, másik oldalról viszont gyereklétszám növelése céljából Náraival is köthetnének szerzõdést, nekik gondjaik vannak az iskoláztatással.
Dobos Józsefné erre válaszolva elmondta, hogy Nárai nem érdekelt, hogy szerzõdést kössön velünk, mert Szombathely térítés nélkül fogadja az ott lakó gyerekeket, a csökkentési lehetõségek pedig minimálisak. 
Rácz Károly kifejtette, hogy vannak kötelezõ feladatok, amik úgy mûködnek, hogy a kormány leossza a megyéknek, a megyék a községeknek. Errõl a község lemondhat, nyilvánvaló, hogy meg kell próbálni, de csak olyan mértékig, hogy a költségvetés kezelhetõ legyen, mert különben csõdhelyzet áll elõ, és csõdbiztost jelölnek ki. A nem kötelezõ feladatokat pedig át kell tekinteni. Ha sehogy sem tudnak megtakarítani, akkor külsõ szakértõt kell bevonni, mert a bizonytalan helyzetért mindenképpen a képviselõtestület a felelõs.
Kiss Ferenc elmondta, hogy õ nagyon szereti a sportot, de a futballcsapat jövõ évi többmillió forintos támogatását sokallja. Véleménye szerint ennek töredékébõl meg lehetne ezt oldani, és feltette a kérdést, hogy mire fogy el ennyi pénz?
Polgármester válaszában kijelentette, hogy ha  focitól elviszik a pénzt, akkor az meg fog szûnni magától.
Németh Erika a szennyvíztisztító gázszámláját sokallta, ami 300.000 forintot tesz ki.
Polgármester elmondta, hogy ott nem vezetékes gáz van, ami eleve drágább, és a 70 négyzetmétert nem csak 6 fokra kell felfûteni, mert ott munka folyik.
Dobos Józsefné figyelmeztette a képviselõket, ha az iskolával kapcsolatosan bármilyen komoly változtatás a céljuk, akkor azt idõben meg kell beszélni, mert ha a megtakarítást meg kell lépni, akkor a pedagógiai programot úgy kell összeállítania, a szülõkkel beszélni kell, ez ne egyik napról a másikra történjen. A külsõ szakértõvel kapcsolatosan kijelentette, hogy a külsõ szakértõ mindent tõle kérdez, azonkívül nagyon sok pénzt kér a szakértésért, erre kár pénzt kidobni.
Kissné Nárai Mária az óvoda költségvetésével kapcsolatosan még elmondta, hogy spórolni itt csak a dologi kiadáson lehet, véleménye szerint ott is csak 2-300000 forintot. Polgármester a megszerezhetõ források fontosságáról mondott pár szót.

III. napirendi pont:  

Egyebek

Azután a jegyzõ a szemétszállítási díjak változásáról tájékoztatta a testületet. Elmondta, hogy a tavalyi árakhoz képest körülbelül 10 százalék az emelkedés.
Polgármester tájékoztatta a testületet továbbá arról, hogy jövõre lejár a Szovával kötött 10 éves szerzõdés, az önkormányzatot pedig ez ügyben megkereste a körmendi Müllex.
A testület egyhangúan elfogadta a tájékoztatást.

Jegyzõ tájékoztatója szerint a vízdíjak is emelkednek jövõre, mintegy 2,6 százalékkal 229 forintról 235 forintra.
Csatornadíj tekintetében az 1996-os alapszabály az irányadó, vagyis a csatornadíj ára megegyezik a szombathelyi csatornadíj árával.
A testület a költségvetési hiányra hivatkozva emelést javasolt. Átnézték a megyei települések csatornadíjait, és végül 10 %-os emelést tartottak reálisnak.
Településünk így is a legkevesebb csatornadíjat fizetõk között van. Németh Erika megemelt díjnak 325 forintot javasolt, ezt 5-1 arányban elutasították a képviselõk.
Kissné Nárai Mária 10 %-ot javasolt, ez összegszerûen 332 forint. A testület ezt 5-1 arányban elfogadta.

Polgármester tájékoztatta a testületet, hogy a Naturpark mikrotérségi társulás megszűnik, és ezentúl egyesületi formában működik tovább. Ennek oka, hogy ezeknek a társulásoknak nincsen jövője, az egyesületeknek jobbak a pályázati lehetőségei.
A testület a társulás megszűntetését egyhangúan elfogadta.

Rácz Károly javasolta, hogy a testület mindenképpen üljön össze január 15-ig, hogy a költségvetés elfogadásához megfelelõ ismereteik és alapjuk legyen.
Ezután szó esett még a lakosság hóeltakarítási szokásairól, valamint a vadásztársaságokkal kapcsolatosan a vadlétszám csökkentésérõl,  és a vadászati díjak emelésérõl. Polgármester elmondta, hogy a hatóságokon is múlik, hogy engedik-e a kilövésszámot emelni.
Rácz Károly felhívta a figyelmet a jövõben a mezei utakra kiírt pályázatok fontosságára is.