Ják Önkormányzat képviselőtestületének
II. ülése


-  Nem hivatalos kivonatos jegyzõkönyv - 
Németh Erika és Jánny Csaba írásban nyújtott be hozzászólást a testületi ülés kitűzésének időpontjával kapcsolatosan, és kérték ennek jegyzőkönyvhöz csatolását.Itt olvasható
Rácz Károly  az ülés elején felvetette, hogy az Szmsz módosítását vegyék fel önálló napirendi pontként a bizottsági tagok megválasztása elé, mert tartalmaz a pénzügyi bizottságra vonatkozó változásokat is. Szmsz módosítás itt olvasható
Szemes István szerint az Szmsz egy rendelet, amit ki kell küldeni a tárgyalás elõtt, mert a testületnek joga van megismerni a módosítások tartalmát. 
Véleménye szerint elõször kerüljön beadásra, aztán napirendre lehet tûzni. Javasolta, hogy mivel bizottságot is érint, ezért vegyék le a pénzügyi - gazdasági bizottág megválasztását a napirendi pontok közül. Ragaszkodott hozzá, hogy a rendeletek tárgyalási rendeje szerint a módosítást elõre be kell adni, csak ezután lehet napirendre tûzni.
Jegyzõ úr kifogásolta, hogy az új Szmsz-ben a módosítás szerint minimum 10 testületi ülést kell tartani, a törvény elõírása ezzel szemben minimum 6 testületi ülés. Polgármester Úr errõl nem kívánt vitát nyitni, javaslata alapján ezt majd akkor tárgyalják meg, mikor már áttanulmányozták a változtatásokat.
A képviselõk ellenvélemény nélkül elfogadták, hogy a pénzügyi- gazdasági bizottság megválasztása kerüljön ki a napirendi pontok közül, azután szintén ellenvélemény és tartózkodás nélkül elfogadták azokat. 

I. napirendi pont:

2011 évi költségvetési koncepció

Szemes István rövid tájékoztatást a adott a 2011 évi költségvetés elkészítésének irányelveirõl

Az önkormányzati költségvetés éves tervezésének elsõ szakasza a költségvetési koncepció összeállítása. Az államháztartási törvény elõírásai szerint a költségvetési koncepciót a jegyzõ készíti el. A jegyzõ ezt a feladatot az önkormányzat pénzügyi tervezõ apparátusával, az ágazati irányítási feladatokat ellátó közremûködõkkel, és a költségvetési szervekkel együttesen látja el. A költségvetési koncepciót a polgármester terjeszti a képviselõtestület elé.
A képviselõtestület elé történõ beterjesztésre vonatkozóan az államháztartási törvény elõírja a határidõt, amely november 30-a, parlamenti és önkormányzati választás évében december 15-e.
Rácz Károly javasolta, hogy ezen irányelvek alapján a költségvetés elõkészítése egy hónapra elõre elfogadott munkaterv alapján történjen, hogy a képviselõk megfelelõen tájékozódhassanak a részletes költségvetésrõl, mert több idõ szükséges a tervezett költségvetés áttekintéséhez.
Szemes István válasza szerint az intézmények vezetõi már leadták elképzeléseiket, jelenleg ezt õ tekinti át, s azokat a módosításokat, amiket meglátása szerint végre kell hajtani, azokat a hét elején végre is hajtja. A véleménye szerint a héten tárgyalható készültségû lesz a költségvetés anyaga, át lehet nézni. Ezt a megbeszélést november 29-én hétfõn 13 órára tervezi, ahová csak a képviselõtestület tagjait kívánja meghívni. Amennyiben itt a költségvetés tartalmában nem történik sarkalatos változtatás,-véleménye szerint a lehetõségek alapján sok alternatíva úgy sincs-, akkor a testületi ülés december 7-én kedden 18 órakor lesz.
December 8-án 18 órára tervezi a közmeghallgatást, 10-re az öregek napját, valamint 17-re a nyugdíjastalálkozót.
Zárt testületi ülés a közbeszerzés kiírására várhatóan december második felében.
Rácz Károly a falu nehéz helyzetére tekintettel javasolta, hogy idén ne terheljék a költségvetés kiadási oldalát a karácsony elõtt dolgozóknak adott apróbb figyelmességekkel.
Polgármester Úr tájékoztatta a testületet, hogy idén nem is tervezett ilyen kiadásokat.
Jánny Csaba felszólalásában megkérte a polgármestert, hogy tisztánlátás végett szeretne listát kérni a lejárt tartozásokról.
Szemes István közölte, hogy ezt csak zárt ülésen teheti meg.
A képviselõk a tájékoztatást tartózkodás és ellenvélemény nélkül elfogadták.


II. napirendi pont

Adhoc bizottság az alpolgármester megválasztására

Polgármester javasolta a bizottság tagjainak Jánny Csabát, Németh Erikát, és Kiss Ferencet.
A javaslatot a képviselõtestület egyhangúan elfogadta.


III. napirendi pont

Alpolgármester megválasztása

Szemes István megkérdezte Rácz Károlyt, elfogadja-e az alpolgármesteri tisztséget.
Rácz Károly elfogadta, és néhány mondatban összefoglalta az elmúlt idõszakot. Elmondta, hogy hivatalosan a választások elõtt minden önkormányzatnak tájékoztatót kell helyzetérõl kifüggeszteni, hogy a leendõ tisztségviselõk kellőképpen tájékozódhassanak arról. Meglátása szerint az elmúlt másfél hónap elegendõ volt az új képviselõknek is, hogy alapjaiban beleláthassanak a falu pénzügyi helyzetébe.
Átnézték a rendeleteket, határozatokat, nézõpontja szerint ezek között vannak olyanok, amelyeket nemcsak a kötelezõ elõírások miatt kell megújítani, felfrissíteni.
Elmondása alapján ezután a szerzõdések kerültek napirendre. Ezek lényegérõl tájékozódtak, de részleteiben nem volt mód az átolvasásra.
Rácz Károly szerint a következõ idõszakban minden szerzõdés elõkészítése, megtárgyalása a testület hatáskörébe kell hogy tartozzon.
A múlt héten meglátogatták az intézményeket is. Sok újdonság nem volt, az iskola rossz állapotban van, az óvoda konyháján is van mit felújítani, de a bõvítéssel majd ez is megoldódik. Reméli, hogy az Öregek Napközi Otthona ügyében is megállapodás születik, és mérsékelni tudják a bérelt ingatlan magas bérleti díját.
Tájékozódtak még az adósságokról, kintlevõségekrõl, véleményük szerint a jegyzõ úrnak van fontos és kizárólagos szerepe ezek adóként való behajtásában, neki  van módja, és neki is kell végigjárni a jogi lehetõségeket . Rácz Károly kiemelte, hogy a jövõben nagyon fontos feladat a tartozások behajtása, akár külsõs céget is meg lehet bízni ezeknek a követeléseknek az érvényesítésére. Fontosnak tartotta még, hogy a lejárt számlákat minél alacsonyabb szintre hozzák, hiszen annak gyorsan híre megy, hogy pl. nem vitték el a szemetet a közintézmények elõl. Ez a tartozás következménye, amit nem lehet eltitkolni.
A nyilvánosság pontos tájékoztatását hangsúlyozta, példaként elmondta, hogy a hulladékszállítás alkalmával sok minden elhangzott, és csupán pletykaszintû információkat lehetett hallani.
Bízik benn, hogy a jövõben más szellemben folyik a munka, ezeket a dolgokat meg tudják egymással beszélni, és az együttmûködésnek nem lesz akadálya.
Titkos szavazás eredménye: A testület egyhangúan megszavazta Rácz Károlyt alpolgármesternek, aki ezután letette az esküt.


IV. napirendi pont

Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása

Rácz Károly havi rendszerességgel nem tart igényt tiszteletdíjra.A polgármester tartós távolléte esetén a helyettesítés idejére a képviselõtestület alkalmilag, és egyedi döntéssel állapít meg tiszteletdíjat.
Jegyzõ úr megkérte Rácz Károlyt, hogy írásban nyilatkozzon tiszteletdíjáról.
Javaslatot képviselõtestület egyhangúlag elfogadta.
Jegyzõ úr elnézést kért, hogy hiányos számozással küldte ki a napirendi pontokat.


V. napirendi pont

Egyebek

Regionális Hulladékgazdálkodási társulás kérte, hogy fogadják el ismét a elõzõ ülésen elfogadott tájékoztató módosítását, mivel ebben három település kilépése miatt változás történt.
A testület egyhangúan elfogadta a módosítást.


Ezután jegyzõ úr javasolta az Szmsz módosítását, ugyanis a múltkori módosításba nyilvánvaló volt, hogy 9-rõl 6-ra csökkent a képviselõk száma. Õ második pontként beleírta a törvény szövegét, ami egy jogszabályi változás volt, miszerint az alpolgármester a polgármester javaslatára visszahívható. Erre felhívta figyelmét a Közigazgatási Hivatal, hogy régen kötelezõ volt a törvény szövegét szó szerint beleírni az anyagba, és úgy megfelelõen idézni. Most nem szabad, az állampolgár ismerje a törvényt a törvénybõl, az önkormányzati rendeletben az önkormányzati dolgokat kell szabályozni. Tehát most nem lehet idézni a törvényt, ki kell belõle vennie ezt a mondatot. Emiatt Szmsz módosítást kért. A képviselõk ezt egyhangúan elfogadták.

Hatályon kívül helyezték még a képviselõk tiszteletdíjáról szóló rendeletet, mert okafogyottá vált. A képviselõk ugyanis elõzõ ülésen lemondtak a tiszteletdíjukról.
A képviselõk ezt is egyhangúan elfogadták.

Ezután Szemes István tájékoztatást adott egy új lehetõségrõl, ami a községben lehetõvé tenné a szelektív hulladékgyûjtést.
4 cég együttesen vállalná ezt a feladatot, keresik az önkormányzatokat hogy megállapodásokat kössenek. Ennek lényege, hogy minden típusú hulladékot külön kellene gyûjteni. A hulladékok között nagy tömeget tesznek ki a pet palackok. Ezeknek a szelektív gyûjtésével kellene kezdeni, és ahogy formálódna a lakosság szemlélete ezzel a környezetvédõ megoldással kapcsolatban, késõbb ki lehetne szélesíteni a skálát másfajta hulladék szelektív gyûjtésére is.
A cégek vállalják a lakosság tájékoztatását, de ehhez kérik az önkormányzat segítségét is (falutévé). Vállalják továbbá a különbözõ színû, hulladékfajtáknak megfelelõ zsákok eljuttatását a lakókhoz teljesen ingyen.
Polgármester véleménye szerint nem kerülne semmibe a lakóknak, jó lenne megpróbálni.

Rácz Károly felvetette a falunkban nemrégiban lezajlott lomtalanítás kérdését.
Ezzel kapcsolatosan voltak rosszindulatú megjegyzések, ami szerinte a tájékozatlanság következménye, ezért kérte a polgármestert, hogy adjon erről egy rövid tájékoztatót a lehetőségei szerint.
Felmerült az a kérdés is, hogy a törvény szerint kinek kell szemétdíjat fizetni.
Polgármester úr válaszában elmondta, hogy kicsit tovább tartott a lomtalanítás főként az időjárás miatt. A hulladék mennyisége kevesebb volt, és számlákban előre kifizetett összeg nagyjából fedezte a megsemmisítés költségeit.
A felajánlásokból adódóan Rácz Károly  12 traktornyi, és Horváth Mihály 6 traktornyi hulladékot szállított Szombathelyre, munkájukért nem kértek pénzt.
Az önkormányzat 7 traktornyi hulladékot szállított be. Szemes István szerint jogos, hogy a gumit, és az elektromos hulladékot nem vették át, mert ezt a hulladékszállító céggel kötött szerződés nem tartalmazza.. Ezt tájékoztatásként le is írták a lakosságnak, ennek ellenére az önkormányzat ezeket a lomokat összegyűjtötte, ezután pedig megkeresték a megfelelő megoldást a leadásra. Sikerült is megállapodást kötni, és ezeket ingyen elszállították.
Polgármester úr nehezményezte, hogy a Szombathelyi Városgazdálkodási Vállalat csak a lomtalanítás után 4 nappal küldte ki azt a papírt, amin felsorolták, hogy mit nem vesznek át.
Szemes István megköszönte a felajánlásokat és a részvételt.
Rácz Károly köszönetet mondott még az önkéntes tűzoltóknak, akik jelentős szerepet vállaltak a fémhulladék gyűjtésében, és további hasznosításában. Ezzel csökkentve a leadott hulladék tömegét, és az az után kifizetésre kerülő megsemmisítési díjat.
Polgármester továbbá Rácz Károly kérdésére adott válaszában kijelentette, hogy a törvény szerint minden lakóingatlanra kötelező a szemétszállítási díj fizetése.
Németh Erika elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtés kultúráját el kell terjeszteni a faluban, tudatosítani kell az emberekben a környezetük iránti felelősséget, és azt hogy ezzel párhuzamosan még takarékoskodni is tudnak.
A cégekkel történő szerződéskötést a testület egyhangúan elfogadta.

Ezután a polgármester tisztelettel megköszönte a lakosság részvételét az ülésen, a továbbiakban zárt ülést rendelt el.