Ják Önkormányzat képviselőtestületének alakuló ülése - Nem hivatalos kivonatos jegyzőkönyv -

I. napirendi pont:
 
Választási bizottság elnökének tájékoztatója a választások eredményéről, megbízólevelek átadása, eskütétel


Kálmán Antalné a választási bizottság elnöke tájékoztatást adott a választási eredményekről.
A polgármesteri tisztséget  2010 október 3-tól továbbra is Szemes István látja el.
A képviselőtestület tagjai:
Dobos Józsefné, Rácz Károly, Kissné Nárai Mária, Németh Erika, Jánny Csaba és
Kiss Ferenc.
Kálmán Antalné átadta a megbízóleveleket,  a polgármester és a testület tagjai letették az esküt.


II. napirendi pont:


Polgármester illetményének  megállapítása


A polgármester illetménye  a közalkalmazotti illetményalap (38.650,-Ft), és törvényben meghatározott keretek között megállapított szorzószám ( 8,5 - 11 ) szorzataként összegszerűen kerül megállapításra.
Dobos Józsefné korelnök javasolta az eddigi 10,5-es szorzószámot, melyet a testület elfogadott.
Szemes István polgármester illetménye 2010. október 3-tól

10,5  x  38650,- Ft  =  405.825 Ft.

A polgármesternek lehetősége van tételes költségelszámolás helyett, költségátalányt kérni, mely illetményének 20 és 30 %-a közé eshet. A költségtérítési átalány megállapításakor Rácz Károly felhívta a figyelmet  a szükséges takarékosságra, és javasolta, hogy a  testület a polgármester költségáltalányát  30 %-ról a minimumra, 20 %-ra csökkentse.
A képviselőtestület elfogadta a javaslatot, tehát 2010. október 3-tól a költségtérítés összege:

405.825,- Ft x 0,30 = 121.748,- Ft           helyett       405.825,- Ft  x  0,20 = 81.165,- Ft

Összes járandóság 2010. október 3-tól:

405.825,- Ft +  81.165,- Ft = 486.990,- FtIII. napirendi pont


Alpolgármester megválasztása

Szemes István polgármester nyolcéves képviselői múltjára és sok éves tapasztalatára hivatkozva felkérte Rácz Károlyt az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Rácz Károly megköszönte a felkérést, és kijelentette, hogy alapos megfontolás után a falu érdekében el is vállalja az alpolgármesteri tisztséget, de a szavazást a következő testületi ülésen kérné.
Elmondása szerint szeretné felmérni a falu valós pénzügyi helyzetét, áttanulmányozni  a Szervezeti Működési Szabályzatot, csak így tudja nyugodt lelkiismerettel vállalni az ezzel járó felelősséget.
Szemes István ragaszkodott az alpolgármester azonnali megválasztásához, Rácz Károly pedig ragaszkodott a választás elhalasztásához. Zalán József jegyző véleménye szerint a falu pénzügyi helyzetének semmi köze az alpolgármester megválasztásához.
Jánny Csaba és Németh Erika egyetértett a Rácz Károly által elmondottakkal, és támogatták az alpolgármester-jelölt szándékát a kintlévőségek mibenlétének és behajthatóságának mielőbbi tisztázására.
Titkos szavazás eredménye:  2 igen, 2 tartózkodás, 3 nem , a testület Rácz Károlyt nem választotta meg alpolgármesternek.


IV. napirendi pont


Pénzügyi Bizottság megválasztása

Szemes István polgármester a pénzügyi bizottság elnökének javasolta Dobos Józsefnét, tagjának Kiss Ferencet, külsős tagnak Bognár Lászlót.
Németh Erika külsős tagnak javasolta Takácsné Horváth Ágnest.
Rácz Károly véleménye szerint a pénzügyi bizottság felállításával meg kell várni a következő testületi ülést, és a kulturális élet fellendítése érdekében el kell gondolkodni a kulturális bizottság felállításán is.
A pénzügyi bizottság felállítását a testület nem fogadta el.
Szemes István polgármester hozzászólásában nem tartotta jónak, hogy a testület sorozatosan nem tesz eleget törvényi kötelezettségeinek.

Szemes István ezután rövid tájékoztatást adott az önkormányzat jövőre vonatkozó programjairól.


V. napirendi pont

Egyebek

A képviselők elfogadták a Szervezeti Működési Szabályzat módosítását, így a testület tagjainak száma kilencről hatra csökkent.

Németh Erika a képviselők tiszteletdíjának megszüntetését vetette fel.
Szemes István tájékoztatásul elmondta, hogy a képviselők eddig is felajánlhatták ezt az összeget az óvodának, iskolának.
Rácz Károly szerint az önkormányzatnál összességében több pénz marad, ha nem kérnek tiszteletdíjat, mert az eddigi 25.ooo Ft-os összeg után sokat kell befizetni közteherként.
A szavazás eredménye 6 igen, tehát a képviselők október 3-tól tiszteletdíj nélkül látják el munkájukat.
Ez éves szinten az önkormányzat költségvetésében közterhekkel együtt hozzávetőlegesen 2 millió forint megtakarítást jelent.

A polgármester a továbbiakban tájékoztatta a testületet a Regionális Hulladéktársulás alakulásáról, melynek lényege, hogy szelektív hulladékudvar épülne, szelektív hulladékgyűjtő szigeteket hoznának létre, és megtörténne a régi szeméttelep rekultivációja.
Rácz Károly felhívta a figyelmet a szemléletformálásra a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozóan.
A tájékoztatót a testület 7 igen szavazattal elfogadta.

A képviselők támogatták az önkormányzat regisztrációját a Bursa Hungarica Alapítványhoz, ami a fiatalok továbbtanulásához nyújthat segítséget.
Ez a faluban  kb. 55 főt érint jelenleg, a költségvetésben jelentős tényező kb. 4,5 millió forint.
A képviselők 7 igen szavazattal támogatták ennek folytatását.

7 igennel támogatták még az Öregek napjának megrendezését is, ami a faluban már régi hagyomány. Körülbelül 250 fő  70 év feletti  idős embert érint, akik 3000 Ft-os anyagi támogatást kapnak ez alkalomból. Ennek költsége hozzávetőlegesen 1 millió Ft.

Szintén régi hagyomány az önkormányzati nyugdíjasok találkozója, ahol az időseket megvendégelik, műsorokkal kedveskednek nekik, és 25.ooo Ft-os egyszeri szociális támogatás kapnak. Ez körülbelül 30-35 fő nyugdíjast érint, költsége kb. 1 millió Ft.
Ennek a hagyománynak a megőrzését a testület 5 igen, 2 tartózkodás mellett támogatta.

Szóba jött a lomtalanítás kérdése. Szemes István elmondta, hogy ez összességében 1,5 millió  Ft-ba került tavaly, ennek egy része be van építve a háztartások szemétszállítási díjába ( kb. 0,5 millió Ft ), a maradék 1 milliót a falu fizeti.
Rácz Károly felajánlotta, hogy a költségek csökkentésének érdekében a lomok összegyűjtését saját traktorral vállalná, így sok pénzt megspórolna az önkormányzat. A polgármester és a testület támogatta a javaslatot.
A képviselők egyetértettek abban is, hogy a lomtalanítás előtt a fémhulladékot össze kell gyűjteni, és az ezért járó pénzt hasznos célra kellene fordítani.

Rácz Károly meglátása szerint el kellene gondolkodni egy területi képviselői rendszer felállításán, jobb kontaktust lehetne teremteni a hivatal és a testület között, ha a falu területeinek  külön megbízottai lennének.

Dobos Józsefné hozzászólásában felvetette, hogy a testületi ülések jegyzőkönyvét tegyék fel a falu hivatalos honlapjára, hogy mindenki számára hozzáférhető legyen.
Németh Erika támogatta ezt a lehetőséget, hozzátette, hogy a testületi ülést a falutévében is le lehetne vetíteni. Véleménye szerint a nyilvánosság fontos a falu lakóinak.
Zalán József jegyző nem tartotta jónak ezt a javaslatot, szerinte nem szerencsés dolog ezt feltenni a honlapra, nem jó, ha mások látják a község belső dolgait. Tudomása szerint a települések közül kevesen teszik közzé a jegyzőkönyveket az interneten, amik fent vannak, azok pedig régiek.

Végül szóba került még a környezetvédelem témájával kapcsolatban a kastély régóta húzódó problémája.
Zalán József jegyző a képviselők kérdésére válaszolva elmondta, hogy minden ezzel kapcsolatos irat a kastély jelenlegi tulajdonosánál van, akit ugyan kötelezett a környezetvédelmi hivatal  a környezetszennyezés mentesítésére, de a tulajdonos közbenjárására jogi kiskapukon keresztül ezt leállították.
A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a kastély műemlékvédelem alatt áll.

A testületi ülés végén a képviselők és a jegyző megállapodtak abban, hogy időpont egyeztetés után  minden  érvényben lévő határozatot és rendeletet áttekintenek.2010. október 18.