Lakossági tájékoztató

A csapadékmentes átmenet nélkül jött szárazságnak köszönhetõen a tavaszi munkálatok során sok-sok tûzeset történt megyénkben ezért elengedhetetlenül fontos a növényi hulladékok égetésére vonatkozó szabályok ismerete, betartása.

A tarló- és a növényi hulladék égetésének szabályai

- Az avar-, a tarló-, a nád- és a növényi hulladékégetés alkalomszerû tûzveszélyes tevékenység. Égetés helyét, idõpontját és terjedelmét a megkezdés elõtt legalább 24 órával az illetékes hivatásos önkormányzati tûzoltóságnak írásban be kell jelenteni.

- A tarlóégetést a learatott gabonatáblákon úgy kell végrehajtani, hogy a tûzterjedés irányában a hasznos vad elmenekülhessen. A tarlónak minden oldalról egyidejûleg történõ felgyújtása tilos. Az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel. A szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos.

- Kukoricatarló-égetésnél a 26.3. bekezdésben foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.

- A cséplési hulladékokat, így pillangósvirágú magvak hulladékait és egyéb hulladékot, a fatisztogatás hulladékait (a továbbiakban: növényi hulladékok), a hernyófészkeket és az arankafoltokat - megfelelõ tûzvédelmi óvórendszabályok betartásával - csak a helyszínen szabad elégetni.

- Tarló- vagy a növényi hulladékégetés csak úgy végezhetõ, hogy az a környezetére tûz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. Ennek érdekében:

a) a tarlót, vagy az érintett szakaszokat az égetés megkezdése elõtt legalább 3 méter szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani. A fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelõ, de legalább 6 méteres védõsávot kell szántással biztosítani;

b) a tarlóégetést 30 ha-nál nagyobb területen szakaszosan kell végezni, és csak az egyik szakasz felégetése után szabad a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni;

c) a tarlóégetés idõtartamára tûzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott, megfelelõ létszámú, kioktatott személy jelenlétérõl kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell tartani;

d) a tarló- vagy a növényi hulladékégetés célját, szolgáló tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén, vagy ha a tûzre már szükség nincs, azt azonnal el kell oltani.

- A tarló- vagy a növényi hulladékégetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást - vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal stb. - meg kell szüntetni.


Ha tûzesetet észlel, hívja a tûzoltóság hívószámát 105

Vas Megyei Szent Flórián Tûzoltószövetség