Hasznos tudnivalók


A szociális törvényben meghatározott egyes ellátások igénylésekor mi minõsül
jövedelemnek?

Az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett

Elismert költségnek minõsül
Ha a magánszemély az egyszerûsített vállalkozói adó vagy egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthetõ a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minõsülõ igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával.

Ha a mezõgazdasági õstermelõ adóévi õstermelésbõl származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthetõ az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelõ összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetõleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelõ összeggel.

Befizetési kötelezettségnek minõsül a személyi jövedelemadó, az egyszerûsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelõ egyszerûsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék.

Nem minõsül jövedelemnek

vagyonnak?

Az a hasznosítható ingatlan, jármû, továbbá vagyoni értékû jog, amelynek
Mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott a gépjármû, ha
A vagyoni helyzet vizsgálatakor háztartásonként egy, a fentieknek megfelelõ személygépjármûvet lehet mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármûnek tekinteni.

A vagyoni helyzet vizsgálata során a lízingelt dolgon fennálló használati jogot meghatározott idõre szóló vagyoni értékû jogként kell figyelembe venni. A meghatározott idõre szóló vagyoni értékû jog értékének meghatározására az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény 72. §-ának (2) bekezdése az irányadó.

rendszeres pénzellátásnak?

a táppénz, a terhességi-gyermekágyi segély, a gyermekgondozási díj, az öregségi nyugdíj, a rokkantsági nyugdíj, a rehabilitációs járadék, az öregségi járadék, a munkaképtelenségi járadék, az özvegyi járadék, a növelt összegû öregségi, munkaképtelenségi és özvegyi járadék, az özvegyi nyugdíj - kivéve az ideiglenes özvegyi nyugdíjat, továbbá a házastársa jogán árvaellátásra jogosult fogyatékkal élõ, illetve tartósan beteg vagy legalább két árvaellátásra jogosult gyermek eltartásáról gondoskodó személy özvegyi nyugdíját -, a baleseti táppénz, a baleseti rokkantsági nyugdíj, a hozzátartozói baleseti nyugellátás, az Flt. alapján folyósított pénzbeli ellátás, az átmeneti járadék, a rendszeres szociális járadék, a bányászok egészségkárosodási járadéka, a rokkantsági járadék, a hadigondozottak és nemzeti gondozottak pénzbeli ellátásai, a gyermekgondozási segély, a gyermeknevelési támogatás, az idõskorúak járadéka, a rendelkezésre állási támogatás, a rendszeres szociális segély, az ápolási díj, a nemzeti helytállásért elnevezésû pótlék, valamint a szociális biztonsági rendszereknek a Közösségen belül mozgó munkavállalókra, önálló vállalkozókra és családtagjaikra történõ alkalmazásáról szóló 1408/7l/EGK tanácsi rendelet alapján külföldi szerv által folyósított egyéb azonos típusú ellátás.

keresõ tevékenységnek?

Minden olyan munkavégzéssel járó tevékenység, amelyért ellenérték jár, kivéve a tiszteletdíj alapján végzett tevékenységet, ha a havi tiszteletdíj mértéke a kötelezõ legkisebb munkabér 30 százalékát nem haladja meg, valamint mezõgazdasági õstermelõi igazolvánnyal folytatott tevékenységet, ha az abból származó bevételt a személyi jövedelemadóról szóló szabályok szerint a jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni; nem minõsül ellenértéknek a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás;

fogyasztási egységnek?

A családtagoknak a családon belüli fogyasztási szerkezetet kifejezõ arányszáma, ahol
Kit tekinthetünk

aktív korúnak?

A 18. életévét betöltött, de a reá irányadó nyugdíjkorhatárt be nem töltött személyt.

egyedülállónak?
Azt a személyt, aki hajadon, nõtlen, özvegy, elvált vagy házastársától külön él, kivéve, ha élettársa van. A házastársak akkor tekinthetõk különélõnek, ha a lakcímük különbözõ.

egyedül élõnek?

Azt, aki egyszemélyes háztartásban lakik.

családnak?

Egy lakásban, vagy személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális, gyermekvédelmi intézményben együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ közeli hozzátartozók közössége.

közeli hozzátartozónak?
tartásra köteles és képes személynek?

A fentiekben meghatározott közeli hozzátartozó, akinek családjában az egy fõre jutó jövedelem a tartási kötelezettség teljesítése mellett meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, továbbá a tartást a szerzõdésben vállaló, illetve az a személy is, akit a bíróság tartásra kötelezett.

háztartásnak?

Az egy lakásban együtt élõ, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezõ személyek közössége.

Az ápolási díjra való jogosultság szempontjából ki minõsül

tartósan betegnek?

aki elõreláthatólag három hónapnál hosszabb idõtartamban állandó ápolást, gondozást igényel.

súlyosan fogyatékos személynek?
akinek