A 2013. májusában a jegyzői állásra kiírt pályázatot a bíróság szabálytalannak ítélte, mivel a publikálás időpontja, és az elbírálás határideje között nem telt el 15 nap. 

Ezért újabb pályázatot kellett kiírni.

Ják Község Polgármestere, Nárai Község Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9798 Ják, Kossuth L. u. 14.Székh.

Vas megye, 9797 Nárai, Petőfi S. utca 41.Kirend.

Ellátandó feladatok:

Jáki Közös Önkormányzati Hivatal vezetése, munkáltatói jogok gyakorlása a hivatal köztisztviselőinek tekintetében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása, döntések meghozatala, valamint az egyéb jogszabályok által a hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. §-ában, valamint az egyéb jogszabályokban hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 11

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal Közszolgálati Szabályzatban foglalt rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         A 45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. számú mellékletében felsorolt adattartalommal elkészített fényképes önéletrajz. Iskolai végzettséget, képzettséget igazoló oklevelek másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. november 4.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Szemes István polgármester nyújt, a 0694/356-011 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9798 Ják, Kossuth L. utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1098/2013. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző. §         Postai úton, a pályázatnak a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9798 Ják, Kossuth L. utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1098/2013., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Ják és Nárai Község Polgármestere bírálja el, fenntartva maguknak a jogot arra, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsák. A sikertelenül, illetve az érvénytelenül pályázók részére a pályázati anyag visszaküldésre kerül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2013. november 5.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2013. október 5.